Këshilli i Lartë Gjyqësor                     http://klgj.al/

 Këshilli i Lartë i Prokurorise            https://klp.al/

 Ministira e Drejtësisë                          http://www.drejtesia.gov.al/

 Dhoma Kombëtare e Avokatise    http://www.dhka.org.al/