Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë Baza ligjore Dokumenti/Përmbajtja Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Struktura përgjegjëse
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik. Neni 7/1/a/d   Pas miratimit Në faqen zyrtare në menunë "Gjykata", “Struktura e gjykates  
Skemë   
   
  Sektori IT
Akte ndërkombëtare Neni 7/1/b Nga Kushtetuta Pas hyrjes në fuqi Në faqen zyrtare ne menunë “Sistemi Gjyqesor/Nga Kushtetuta”  
ligje; Nga ligji për organizimin e drejtësisë në RSH. Në faqen zyrtare ne menunë “Sistemi Gjyqesor/Pushteti Gjyqesor/Organizimi dhe funksionimi”  
akte nën ligjore;     Ministria e Drejtesise
dokument politikash;      
dokument tjetër.      
       
       
       
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, Neni 7/1/c/g      Ne faqen zyrtare,te"Njoftime", ne fund te faqes kryesore, ne rubriken "Pasqyra e shtypit", formulari perkates  
adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim Shpjeguese Menjëherë në rast ndryshimesh Ne faqen zyrtare ne rubrikat “Koordinatori per te drejtat e informimit".  
         
  Adresë postare      
  Adresë e-mail      
         
        Sektori IT
         
         
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, Neni7/1/ç Shpjeguese  E përhershme Në faqen zyrtare në menunë “Koordinatori per te drejtat e informimit  
orarin e punës,  
emrin dhe kontaktet  
e koordinatorit për të drejtën e informimit. Sektori IT
   
   
Përshkrim Neni 7/1/d Ligji për organizimin e drejtësisë në Republikën e Shqipërisë Pas hyrjes në fuqi Në faqen zyrtare në menunë “Sistemi i Drejtesise/Pushteti Gjyqesor”  
i procedurave të zgjedhjes, Kushtet per pranimin e gjyqtareve  
kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.    
    Ministria e Drejtesisë
Mekanizmat monitorues; Neni7/1/ Buxheti i Gjykates Pas hyrjes nëfuqi Në faqen zyrtare në menunë “Sistemi i Drejtesise/Buxheti i Gjykates” dhe  “Pasqyra e shtypit”  
raporte  auditi; dh      
dokumentet me tregues performance       Ministria e Drejtesisë
    Raporte auditimi Pas hyrjes nëfuqi  
        Sektori i Buxhetit
Buxheti Neni 7/1/e Buxheti Pas hyrjes nëfuqi Në faqen zyrtare në menunë “Pasqyra e shtypit”  
Sektori i Buxhetit
Informacion për procedurat e prokurimit Neni 7/1/ë Regjistri Pas dërgimit ne APP Në faqen zyrtare në menunë “Pasqyra e shtypit” Kancelarja
           
7/1/f Kopje vendimesh/aktesh/dokumentash
Mbajtja e dokumentacionit nga Neni 7/1/h Ruajtja e dokumentacionit ne sistemin arkivor te gjykates bëhet në përputhje me kuadrin ligjor për arkivat në R.Sh     Arkivistja
Gjykata e Apelit Gjirokaster
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 Neni 7/1/i Tabela Pas miratimit të Programit të transparencës Në faqen zyrtare në menunë “Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve" Kancelarja
të këtij ligjit nr.119/2014.
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. Neni 7/1/k Kopje vendimesh/aktesh Informacion mbi ceshtjet gjyqesore     Kancelarja
Statistika
Informacione të tjera  të dobishme Neni 7/1/l Lajmërime për publikun   Në faqen zyrtare në menunë “Njoftime  për publikun Sektori i IT