REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

VITI 2022

Nr.

Data e kërkesës

Objekti i kërkesës

 

Data e përgjigjes

Përgjigje

Mënyra e përfundimit të kërkesës

Tarifa

 

 -    -    -

 

 

 

Shënim: Nuk ka kërkesa për informacion.

Përditësuar: dt.30.09.2022

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

VITI 2021

Nr.

Data e kërkesës

Objekti i kërkesës

 

Data e përgjigjes

Përgjigje

Mënyra e përfundimit të kërkesës

Tarifa

 

01

09.05.2021

Informacion lidhur me cështjet e shqyrtuara nga viti 2010 e në vazhdim me objekt "Shpërblim dëmi pasuror dhe jopasuror"

19.05.2021

Duke shprehur konsideratën për veprimtarinë tuaj, në përgjigje të kërkesës suaj datë 09.05.2021, dërguar nëpërmjet postës elektronike me objekt: "Sa çështje janë shqyrtuar nga viti 2010 dhe në vazhdim me objekt shpërblim dëmi pasuror dhe jo pasuror? Cilat janë datat, numri i vendimeve të këtyre çështjeve?"

Ju informojmë se mbi bazën e verifikimeve manuale të volumeve të vendimeve gjyqësore, rezulton se janë gjithsej 307 çështje të shqyrtuara në këtë gjykatë që nga viti 2010 e në vazhdim me objekt "shpërblim dëmi pasuror dhe jo pasuror", të dhënat e të cilave (numër dhe datë vendimi) janë pasqyruar në tabelën që vijon:...

Bashkëlidhur tabela

E plotë

Nuk aplikohet

02

11.06.2021

Informacion në lidhje me numrin e cështjeve të gjykuara në vitin 2020 dhe nese eshte e mundur edhe numrin e seancave gjyqesore të zhvilluara në gjykatë.

21.06.2021

Duke shprehur konsideratën për veprimtarinë dhe punën tuaj, në përgjigje të emailit tuaj datë 11.06.2021, me objekt: "Kërkesë për informacion në lidhje lidhje me numrin e cështjeve të gjykuara ne vitin 2020 dhe nëse është e mundur edhe numrin e seancave gjyqësore të zhvilluara nga këto gjykata për vitin 2020 ", protokolluar me Nr 2, pranë Institucionit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, duke iu referuar kërkesës suaj, bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" dhe Ligjin Nr. 9887 datë 10.03.2008, "Mbrojtjen e të dhënave personale", nga informacioni i përcjellë nga Kancelarja, rezulton se për këtë periudhë janë përfunduar 655 çështje (civile dhe penale), dhe janë zhvilluar gjithsej 2052 seanca gjyqësore.

Në parantezë, për shkak të veçantisë, dhe situatës së pandemisë, që shkaktoi si pasojë pezullimin disa mujor të veprimtarisë së gjykatës, gjatë vitit 2020, po ju dërgojmë edhe ngarkesën për vitin 2019, i cili është tregues më real i punës. Konkretisht, gjatë vitit 2019, janë përfunduar gjithsej 1057 çështje civile dhe penale dhe janë zhvilluar gjithsej seanca 2991 gjyqësore.

E plotë

Nuk aplikohet

03

28.06.2021

Informacion mbi numrin aktual të gjyqtarëve në Gjykatën e Rrethit Sarandë, raportin mes numrit të gjyqtarëve dhe numrit të cështjeve në gjykim pë vitin 2021, numrin e gjyqtarëve dhe raportin e ngarkesës së tyre në 5 vitet paraardhëse, numrin e gjyqtarëve të shkarkuar si pasojë e vetting-ut, nevoja për shtesë burimesh njerëzore si dhe vlera financiare e përllogaritur për rekrutimin e burimeve të nevojshme njerëzore.

29.06.2021

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, përgjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Sarandë.

E plotë

Nuk aplikohet

04

28.06.2021

Informacion mbi numrin aktual të gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, raportin mes numrit të gjyqtarëve dhe numrit të cështjeve në gjykim pë vitin 2021, numrin e gjyqtarëve dhe raportin e ngarkesës së tyre në 5 vitet paraardhëse, numrin e gjyqtarëve të shkarkuar si pasojë e vetting-ut, nevoja për shtesë burimesh njerëzore si dhe vlera financiare e përllogaritur për rekrutimin e burimeve të nevojshme njerëzore.

07.07.2021

Duke shprehur konsideratën për veprimtarinë tuaj, në përgjigje të kërkesës suaj date 28.06.2021, protokolluar më date 29.06.2021, me objekt: "Kërkesë për informacion", referuar pikave të kërkesës suaj, bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 Për të drejtën e Informimit" dhe "Mbrojtjen e të dhënave personale", po ju vëmë në dispozicion informacionin e kërkuar si më poshtë:

Sa është numri aktual (viti 2021) i gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit Gjirokastër? Përgjigje: Numri aktual (viti 2021) i gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit Gjirokastër është 5 magjistratë, njëri prej tyre, gjyqtar i skemës së delegimit, (komanduar për një periudhë një vjeçare) dhe katër gjyqtarë të përhershëm.

Sa është raporti aktual mes numrit të gjyqtarëve dhe numrit të çështjeve për gjykim (ngarkesa e punës për secilin gjyqtar)?

Përgjigje: Ngarkesa e punës për secilin gjyqtar, referuar statistikave per 6 mujorin e parë, viti 2021, është 157 çështje të caktuara (të reja) për gjyqtar, të përfunduara mesatarisht 113 ceshtje të përfunduara për çdo gjyqtar.

Sa ka qenë numri i gjyqtarëve në vitet 2016, 2017, 2018, 2019 dhe 2020 dhe sa ka qenë ndër vite raporti i numrit të gjyqtarëve dhe numrit të çështjeve për gjykim (ngarkesa e punës për secilin gjyqtar)? (Tabelë bashkëlidhur)

Shënim:*Gjatë viteve 2016, 2017, 2018, 2019 dhe 2020 gjykata ka pasur organikën e plotë prej gjashtë gjyqtarësh, deri në fund të vitit 2020, pas dorëheqjes së njërit prej gjyqtarëve (Dhjetor 2020) si dhe në fillim të vitit 2021(Shkurt 2021) të një gjyqtari tjetër. Në fund të vitit 2020, pas krijimit të kësaj vakance është komanduar nga KLGJ një gjyqtar i skemës së delegimit për një periudhë një vjeçare. Aktualisht kemi pesë magjistratë.

 

Sa është aktualisht (viti 2021) dhe sa ka qenë në vitet 2016, 2017, 2018, 2019 dhe 2020 kohëzgjatja mesatare e një gjykimi për të gjitha gjykimet e parashikuara nga Kodi i Procedures Civile (çështje familjare, marrëdhëniet e punës, pronësie, tregtare, vërtetim fakti juridik, vërtetësi/pavërtetësi dokumenti vjetërsie në punë, sigurim padie, lëshim urdhri ekzekutimi, urdhër mbrojtje, pavlefshmëri titulli ekzekutiv, kundërshtim veprimesh përmbarimore, padia për kërkimin e sendit nga personi i tretë) dhe gjykimet e parashikuara nga Kodi i Procedures Penale (çështje penale themeli, kërkesa sekuestroje, masa sigurimi, çështje në seancë paraprake, ekstradime, njohje vendimi penal i huaj, lirim para kohe me kusht, konstatim parashkrimi i ekzekutimit të dënimit)?

-Përgjigje: Të dhënat e kërkuara, pasqyruar në tabelën e mëposhtme, janë të përllogaritura në ditë. Në lidhje me të dhëna specifike për çdo kategori çështjesh(sipas objektit), jemi në pamundësi të përllogarisim kohëzgjatjen për kategori të veçantë, për shkak se këto të dhëna të nxjerra nga analizat vjetore të gjykatës, dhe që dërgohen periodikisht në KLGJ, janë të ndara vetëm në kategorinë "çështje civile" dhe "çështje penale". (Tabelë bashkëlidhur)

Sa gjyqtar janë shkarkuar si pasojë e procesit kalimtar të rivlerësimit (Vetting-ut)?

-Përgjigje: Asnjë gjyqtar i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, nuk është shkarkuar nga procesi i vettingut.

Sa çështje gjyqësore i janë kaluar një gjyqtari tjetër, kur gjyqtari i ngarkuar i çështjes nuk ka mundur të kalojë procesin kalimtar të rivlerësimit (Vetting-un)?

-Përgjigje: Asnjë.

Sa është nevoja për shtesë burimesh njerëzore (gjyqtarë) në Gjykatën e Apelit Gjirokastër?

Përgjigje: Në Gjykatën e Apelit Gjirokastër janë dy pozicione vakante për magjistrat.

Sa është numri i çështjeve që janë gjykuar nga gjyqtarë të deleguar në Gjykatën e Apelit gjatë viteve 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021? (Tabelë bashkëlidhur)

Sa është vlera e përllogaritur (vlera financiare) për rekrutimin e burimeve të nevojshme njerëzore (gjyqtarë) në Gjykatën e Apelit Gjirokastër?

-Përgjigje: Vlera financiare e përllogaritur për rekrutimin e burimeve njerëzore ,konkretisht dy pozicione vakante për magjistratë, është 7.029.312 (shtatë milion e njëzet e nëntë mijë e treqind e dymbëdhjetë ) lekë për një vit.

E plotë

Nuk aplikohet

05

01.10.2021

Informacion në lidhje me numrin e gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit Gjirokastër

04.10.2021

Duke shprehur konsideratë për veprimtarinë tuaj, në përgjigje të kërkesës suaj, dërguar me postë elektronike, në datë 01.10.2021, protokolluar më date 04.10.2021, bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" dhe "Mbrojtjen e të dhënave personale", po ju vëmë në dispzicion informacionin e kërkuar si më poshtë:

Numri aktual i gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit Gjirokastër është 5 magjistratë, njëri prej tyre, gjyqtar i skemës së delegimit, (komanduar për një periudhë një vjeçare) dhe katër gjyqtarë të përhershëm.

E plotë

Nuk aplikohet

06

14.10.2021

Vënie në dispozicion vendimi gjyqësor i gjyqtares Suela Dashi, lidhur me kërkesën e Prokurorisë Gjirokastër, për pushimin e procedimit penal Nr. 824 të datës 24 dhjetor 2019.

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, pergjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjirokastër

E plotë

Nuk aplikohet

07

29.10.2021

Vënien në dispozicion të vendimit të Gjykatës së Rrethit Sarandë për rastin

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, përgjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Sarandë

E plotë

Nuk aplikohet

08

01.11.2021

Informacion lidhur me:

Listën emërore të avokatëve, ekspertëve dhë ndërmjetësve të gjykatës;

CV/ Biografitë e funksionarëve të lartë (kryetarit, gjyqtarëve, kancelarit,kryesekretarit, sekretarëve gjyqësorë);

Formularët e vetdeklarimit për integritetin e gjyqtarëve;

Të dhënat e gjyqtarit të medias që mbulon gjykatën tuaj;

Rregulloret e miratuara dhe në fuqi të gjykatës (si rregulloren e brendshme, rregulloren për mbrojtjen e të dhënave personale, rregulloren e marrëdhënieve me publikun dhe/ose median);

Raportin vjetor të gjykatës për vitin më të fundit të analizuar;

Raportin e monitorimit të shpenzimeve për vitin më të fundit fmanciar të analizuar;

Raporti i fundit i auditimit të brendshëm ose auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose organe të tjera mbikqyrëse (nëse ka);

05.11.2021

Duke shprehur konsideratë për veprimtarinë tuaj, në përgjigje të kërkesës suaj, dërguar me postë, në datë 28.10.2021, mbëritur dhe protokolluar pranë institucionit tonë më date 01.11.2021, bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" dhe "Mbrojtjen e të dhënave personale", po ju vëmë në dispozicion informacionin e kërkuar si dhe sqarimet përkatëse në rastet kur të dhënat nuk janë të disponueshme nga ana jonë, si më poshtë:

E plotë

Nuk aplikohet

09

01.11.2021

Informacion lidhur me:

Listën emërore të avokatëve, ekspertëve dhë ndërmjetësve të gjykatës;

CV/ Biografitë e funksionarëve të lartë (kryetarit, gjyqtarëve, kancelarit,kryesekretarit, sekretarëve gjyqësorë);

Formularët e vetdeklarimit për integritetin e gjyqtarëve;

Të dhënat e gjyqtarit të medias që mbulon gjykatën tuaj;

Rregulloret e miratuara dhe në fuqi të gjykatës (si rregulloren e brendshme, rregulloren për mbrojtjen e të dhënave personale, rregulloren e marrëdhënieve me publikun dhe/ose median);

Raportin vjetor të gjykatës për vitin më të fundit të analizuar;

Raportin e monitorimit të shpenzimeve për vitin më të fundit fmanciar të analizuar;

Raporti i fundit i auditimit të brendshëm ose auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose organe të tjera mbikqyrëse (nëse ka);

Gjykata e Rrethit Gjirokastër

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, pergjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjirokastër

E plotë

Nuk aplikohet

10

02.11.2021

Informacion lidhur me:

Listën emërore të avokatëve, ekspertëve dhë ndërmjetësve të gjykatës;

CV/ Biografitë e funksionarëve të lartë (kryetarit, gjyqtarëve, kancelarit,kryesekretarit, sekretarëve gjyqësorë);

Formularët e vetdeklarimit për integritetin e gjyqtarëve;

Të dhënat e gjyqtarit të medias që mbulon gjykatën tuaj;

Rregulloret e miratuara dhe në fuqi të gjykatës (si rregulloren e brendshme, rregulloren për mbrojtjen e të dhënave personale, rregulloren e marrëdhënieve me publikun dhe/ose median);

Raportin vjetor të gjykatës për vitin më të fundit të analizuar;

Raportin e monitorimit të shpenzimeve për vitin më të fundit fmanciar të analizuar;

Raporti i fundit i auditimit të brendshëm ose auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose organe të tjera mbikqyrëse (nëse ka);

Gjykata e Rrethit Sarande

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, përgjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Sarandë

E plotë

Nuk aplikohet

11

05.11.2021

Kerkese per transkiptimin ose regjistrimin audio te seances te ceshtjes ne ngarkim te shtetasit *** te zhvilluar prane Gj.Rr.Gjirokaster.

(Gjykata e Rrethit Gjirokaster )

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, pergjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjirokastër

E plotë

Nuk aplikohet

12

05.11.2021

Kerkese per vendimin gjyqesor lidhur me ceshtjen ne ngarkim te shtetasit *** si dhe informacion per gjendjen e kesaj ceshteje ne shkalle te tjera gjykimi.

(Gjykata e Rrethit Gjirokaster)

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, pergjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjirokastër

E plotë

Nuk aplikohet

13

09.11.2021

Kërkohet vendimin gjyqësor lidhur me çështjen në ngarkim të shtetasit *** si dhe informacion mbi gjendjen aktuale të gjykimit të kësaj çështjeje në shkallë të tjera gjykimi.

15.11.2021

I nderuar z. gazetar!

Duke shprehur konsideratë për veprimtarinë tuaj, në përgjigje të kërkesave tuaja, dërguar me email më datë 09.11.2021, bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" dhe "Mbrojtjen e të dhënave personale", po ju vëmë në dispozicion informacionin e mëposhtëm:

1.Përsa i përket kërkesës për vendimin gjyqësor lidhur me cështjen në ngarkim të shtetasit *** e *** ju bëjmë me dije se kjo cështje nuk është shqyrtuar ende dhe nuk ka një vendim. Është regjistruar më datë 08.11.2021 në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, është shortuar dhe është derguar kërkesë për delegim gjyqtari pranë KLGJ-së për plotësimin e trupit gjykues për shqyrtimin e cështjes.

E plotë

Nuk aplikohet

14

09.11.2021

Kërkohet transkriptimin ose regjistrimin audio te seances,

të çështjen në ngarkim të shtetasve ***

të zhvilluar pranë Gjykatës së Apelit Gjirokaster.

15.11.2021

2.Përsa i përket kërkesës pët transkiptim ose regjistrim audio të seancës , të cështjes në ngarkim të shtetasve *** e *** ju bëjmë më dije se në cështje penale, regjistrimet audio, në referim të nenit 105/1 të K.Pr.Penale, nuk mund të kërkohen me kërkesë sipas formularit për të drejtën e informimit. Në këto raste kërkesa duhet ti drejtohet Gjykatës sipas nenit 105/1 dhe të shqyrtohet nga trupi gjykues që ka dhënë vendimin ose trupi gjykues që është duke shqyrtuar çështjen.

E plotë

Nuk aplikohet

15

10.11.2021

Kërkoj vendimin gjyqësor të vitit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Permet lidhur me çështjen në ngarkim të shtetasve Adelina Bajrami dhe Fatmir Bajrami si dhe informacion mbi gjendjen aktuale të gjykimit të kësaj çështjeje në shkallë të tjera gjykimi.

(Gjykata e Rrethit Përmet)

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, përgjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Përmet

E plotë

Nuk aplikohet

16

10.11.2021

Kërkoj transkriptimin ose regjistrimin audio te seances,

të çështjen në ngarkim të shtetasit *** të zhvilluar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Permet.

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, përgjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Përmet

E plotë

Nuk aplikohet

17

11.11.2021

Kërkoj transkriptimin ose regjistrimin audio te seances,

të çështjen në ngarkim të shtetasit *** të zhvilluar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Sarande.

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, përgjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Sarandë

E plotë

Nuk aplikohet

18

11.11.2021

Kërkoj vendimin gjyqësor të vitit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarande lidhur me çështjen në ngarkim të shtetasve *** [I Pandehur],***[I Pandehur],*** [I Pandehur] si dhe informacion mbi gjendjen aktuale të gjykimit të kësaj çështjeje në shkallë të tjera gjykimi.

(Gjykata e Rrethit Sarande)

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, përgjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Sarandë

E plotë

Nuk aplikohet

19

12.11.2021

Kerkese per informacion nese Gjykata e Apelit Gjirokaster ofron mundesi per hyrjen ne gjykate, marrjen e sherbimeve ne sportel si dhe pjesemarrjen ne seance gjyqesore, te personave me aftesi ndryshe, e konkretisht atyre qe levizin me karroce per invalid. 

17.11.2021

I nderuar z. ***!

 

Në përgjigje të kërkesës suaj, dërguar me email më datë 12.11.2021, bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" dhe "Mbrojtjen e të dhënave personale", po ju vëmë në dispozicion informacionin e mëposhtëm:

 

Përsa i përket lehtësive fizike për aksesin në gjykatë të personave me aftësi ndryshe, ju bëjmë me dije se, për arsye të vështirësive të terenit, gjykata nuk disponon ramp për t’u ardhur në ndihmë këtyre personave.

E plotë

Nuk aplikohet

20

16.11.2021

Kerkese per tu informuar  ne lidhje me lehtesite qe gjykata ka ndermarre ne lidhje me te drejten e aksesit ne gjykate.

16.11.2021

E nderuar znj. ***!

Në përgjigje të kërkesës suaj, dërguar me email më datë 16.11.2021, bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" dhe "Mbrojtjen e të dhënave personale", po ju vëmë në dispozicion informacionin e mëposhtëm:

Nëse pyetja juaj i referohet lehtësive fizike për aksesin në gjykatë, të personave me aftësi ndryshe, ju bëjmë me dije se për arsye të vështirësive të terenit, gjykata nuk disponon ramp për t’u ardhur në ndihmë këtyre personave.

Nëse pyetja juaj i referohet aksesit për së largu nëpërmjet mjeteve të Teknologjisë së Informacioni, si postës elektronike apo portalit të gjykatës, ju bëjmë me dije, se ky akses është i mundur dhe i azhornuar në cdo kohë.

E plotë

Nuk aplikohet

21

19.11.2021

Kërkojmë të na vihet në dispozicion një listë-prezencë për ditët e punës së gjyqtares Suela Dashi në muajin Tetor 2021 dhe ditët e punës në muajin Nëntor 2021.

Nëse nuk është paraqitur në punë kjo gjyqtare, a janë marë masa administrative dhe cilat janë ato?(Për dijeni gjykatës së Rrethit Gjirokastër)

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, pergjigjia është dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjirokastër.

E plotë

Nuk aplikohet

22

24.11.2021

Kerkese - Te dhena statistikore per vitin 2020-2021, ne lidhje me ceshtjet civile te gjykuara, me objekt pjesetimi i bashkesise ligjore.

26.11.2021

Pershendetje!

 

E nderuar ***!

Në përgjigje të kërkesës suaj, dërguar me email më datë 24.11.2021, bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" dhe "Mbrojtjen e të dhënave personale", po ju vëmë në dispozicion informacionin e mëposhtëm:

 

Në Gjykatën e Apelit Gjirokastër për periudhën 2020-2021 janë gjykuar pesë çështje civile me objekt "Pjestimi i pasurisë në bashkëpronesi (pasuri e përbashkët bashkëshortore)".

E plotë

Nuk aplikohet

23

30.11.2021

Kërkoj informacionin si më poshtë vijon: Sa është numri i dosjeve të gjykuara përgjatë viteve: 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021, (deri më tani për 2021).

Dosjet që janë gjykuar për cështje civile dhe penale.

06.12.2021

E nderuar znj. gazetar!

Duke shprehur konsideratë për veprimtarinë tuaj, në përgjigje të kërkesës tuaj për informacion, dërguar me email më datë 30.11.2021, bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" dhe "Mbrojtjen e të dhënave personale", më poshtë po ju vëmë në dispozicion tabelën në të cilën pasqyrohen të dhëna mbi numrin e çështjeve civile dhe penale të gjykuara në Gjykatën e Apelit Gjirokastër përgjatë viteve 2010 -2021.

(Bashkëlidhur tabela)

E plotë

Nuk aplikohet

24

01.12.2021

Te dhena qe kerkohen nga gjykata: Sa është numri i kërkesave për informacion të paraqitura gjatë periudhës janar-nëntor 2021 në gjykatën tuaj?Krahasuar me periudhën para Reformës në Drejtësi, si ka ndryshuar tendenca e kërkesave për informacion të paraqitura në gjykatë? Është kjo tendencë në rritje, apo në zbritje? Cili është grupimi më i zakonshëm që ushtron të drejtën për informacion (psh: qytetarë, media, organizata, biznese, etj)?Cilat janë temat/çështjet për të cilat kërkohet informacion më së shumti nga publiku, media apo grupe të tjera interesi?......

   

E plotë

Nuk aplikohet

25

02.12.2021

Kërkojmë nga ana juaj të na vihet në dispozicion vendimi i caktimit të masës së sigurisë të dhënë ndaj *** në Gjykatën e Shkallës së Parë Sarandë dhe Gjykatën e Apelit Gjirokastër, vendim i cili është marë nga gjyqtari Sokol Pine.

02.12.2021

I nderuar z. gazetar!

Duke shprehur konsideratë për veprimtarinë tuaj, në përgjigje të kërkesës tuaj për informim, dërguar me email më datë 02.12.2021, lidhur me marrjen e vendimit nr. 20-2021-924/131, datë 01.12.2021 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, ndaj personin nën hetim ***, bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" dhe "Mbrojtjen e të dhënave personale", po ju vëmë në dispozicion informacionin e mëposhtëm:

Çështja për të cilën kërkon informacion ndodhet në fazën e hetimeve paraprake.

Në referim të nenit 103, paragraf 2 dh 3 të të Kodit të Procedurës Penale, është e ndaluar, si publikimi i akteve jo sekrete deri në përfundimin e hetimeve paraprake, ashtu edhe publikimi i akteve të shqyrtimit gjyqësor, kur gjykimi bëhet me dyer të mbylluar. (Vazhdon ...)

E plotë

Nuk aplikohet

26

03.12.2021

Informacion mbi procedurat e ndjekura ne ceshtjen me object zevendesim mase sigurimi ndaj personit nen hetim *****

07.12.2021

I nderuar z. gazetar!

Duke shprehur konsideratë për veprimtarinë tuaj, në përgjigje të kërkesës tuaj për informacion, dërguar me email më datë 03.12.2021, bazuar në Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" dhe "Mbrojtjen e të dhënave personale", po ju vëmë në dispozicion informacionin e mëposhtëm:

 

Më datë 03.12.2021 gjyqtari Enton Dhimitri ka paraqitur kërkesën për dorëheqje në cështjen penale me personin nën hetim ***.

Më datë 04.12.2021 është miratuar dorëheqja nga kryetari i Gjykatës, Dritan Banushi.

E plotë

Nuk aplikohet

27

07.12.2021

Informacion mbi numrin e personave me "mjekim te detyruar" …

 

Sipas udhëzimeve të gjyqtarit të Medias, pergjigjia është dhënë nga Gjykatat e Rretheve.

E plotë

Nuk aplikohet

 

 

Përditësuar dt. 31.12.2021

 

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

VITI 2020

 

Nr.

Data e kërkesës

Objekti I kërkesës

Data e përgjigjes

Përgjigje

Menyra e përfundimit te kërkesës

Tarifa

 

01 

14.01.2020

Kërkesë për kopje vendimi

14.01.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

02

15.01.2020

Kërkesë për informacion

15.01.2020

Përfunduar

E plotë

Nuk aplikohet

03

20.01.2020

Kërkesë për informacion për urdhra mbrojtje dhe dhunë në familje

29.01.2020

Përfunduar

E plotë

Nuk aplikohet

04

21.01.2020

Kërkesë për kopje aktesh

21.01.2020

Përfunduar

E plotë

400 lekë

05

23.01.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

23.01.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

06 

24.01.2020

Padi

24.01.2020

Përfunduar

E plotë

300 lekë

07

31.01.2020

Kërkesë për infromacion lidhur me numrin e ceshtjeve penale të parashikuara nga nenet 100, 101, 107, 108, 108/a, 117 të K Penal për periudhën 2010-2019

03.02.2020

Përfunduar

E plotë

Nuk aplikohet

08

03.02.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

03.02.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

09

04.02.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

04.02.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

10

07.02.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

07.02.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

11

10.02.2020

Kërkesë për informacion çështje me object “Lëshim urdhër mbrojtje”, vitet 2015-2019

17.02.2020

Përfunduar

E plotë

Nuk aplikohet

12

11.02.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

11.02.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

13

14.02.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

14.02.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

14 

18.02.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

18.02.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

15

24.02.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

24.02.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

16

25.02.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

25.02.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

17

26.02.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

26.02.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

18 

27.02.2020

Kërkesë për kopje aktesh nga dosja

27.02.2020

Përfunduar

E plotë

2.000 lekë

19 

03.03.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

03.03.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

20

05.03.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

05.03.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

21

09.03.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

09.03.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

22 

10.03.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

10.03.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

23

17.03.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

17.03.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

24

14.04.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

14.04.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

25

28.04.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

28.04.2020

Përfunduar

E plotë

100 lekë

26

29.04.2020

Kërkesë për informacion në lidhje me shtetasin G R

30.04.2020

Përfunduar

E plotë

Nuk aplikohet

27

29.04.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

29.04.2020

Përfunduar

E plotë

140 lekë

28

04.05.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

04.05.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

29

05.05.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

05.05.2020

Përfunduar

E plotë

160 lekë

30

08.05.2020

Kërkesë informacioni për raste që të paraburgosurit gjatë vitit 2020 të kenë depozituar pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër kërkesa për heqjen e masës së sigurisë bazuar në Nenin 263 të Kodit të Procedurës Penale, për humbjen e fuqisë së paraburgimit të caktuar ndaj tyre

09.05.2020

Përfunduar

E plotë

Nuk aplikohet

31

12.05.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

12.05.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

32

20.05.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

20.05.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

33

28.05.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

28.05.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

34

01.06.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

01.06.2020

Përfunduar

E plotë

1.000 lekë

35 

04.06.2020

Kërkesë për kopje aktesh nga dosja

08.06.2020

Përfunduar

E plotë

1.280 lekë

36

03.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

03.07.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

37

18.06.2020

Kërkesë për informacion lidhur me procedurën e marrjes së masës së sigurimit, konfirmimin e saj nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë si dhe veprimet e bëra nga gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër pas deklarimit të moskompetencës nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Sarandë dhe përcjelljen e akteve Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër si gjykatë kompetente për ceshtje penale kundër S.A

19.06.2020

Përfunduar

E plotë

Nuk aplikohet

38

01.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

03.07.2020

Përfunduar

E plotë

120 lekë

39

02.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

02.07.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

40

03.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

03.07.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

41

07.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

07.07.2020

Përfunduar

E plotë

180 lekë

42 

08.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

08.07.2020

Përfunduar

E plotë

2.000 lekë

43 

09.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

09.07.2020

Përfunduar

E plotë

2.000 lekë

44

10.07.2020

Kërkesë për kopje aktesh nga dosja

10.07.2020

Përfunduar

E plotë

1.540 lekë

45

14.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

14.07.2020

Përfunduar

E plotë

240 lekë

46

15.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

15.07.2020

Përfunduar

E plotë

600 lekë

47

20.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

20.07.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

48

21.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

21.07.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

49

22.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

22.07.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

50 

24.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

24.07.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

51 

24.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

24.07.2020

Përfunduar

E plotë

600 lekë

52

28.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

28.07.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

53

24.07.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

24.07.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

54

02.09.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

02.09.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

55 

 

03.09.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

03.09.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

56

06.09.2020

Kërkesë për kopjen e vendimit civil për zgjidhjen e martesës dhe caktimin e kujdestarisë që i përket shtetases E D

06.09.2020

Përfunduar

E plotë

Nuk aplikohet

57

07.09.2020

Kërkesë për kopje aktesh nga dosja

10.09.2020

Përfunduar

E plotë

1.960 lekë

58

01.10.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

01.10.2020

Përfunduar

E plotë

600 lekë

59 

01.10.2020

Kërkesë për kopje aktesh nga dosja

01.10.2020

Përfunduar

E plotë

640 lekë

60 

06.10.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

06.10.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

61

07.10.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

07.10.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

62

20.10.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

20.10.2020

Përfunduar

E plotë

500 lekë

63

27.10.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

27.10.2020

Përfunduar

E plotë

300 lekë

64 

27.10.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

27.10.2020

Përfunduar

E plotë

400 lekë

65

27.10.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

27.10.2020

Përfunduar

E plotë

160 lekë

66 

27.10.2020

Kërkesë për kopje aktesh nga dosja

27.10.2020

Përfunduar

E plotë

180 lekë

67

27.10.2020

Kërkesë për kopje aktesh nga dosja

27.10.2020

Përfunduar

E plotë

120 lekë

68

02.11.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

02.11.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

69

02.11.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

02.11.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

70

02.12.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

02.12.2020

Përfunduar

E plotë

240 lekë

71

10.12.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

10.12.2020

Përfunduar

E plotë

300 lekë

72

15.12.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

15.12.2020

Përfunduar

E plotë

240 lekë

73

21.12.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

21.12.2020

Përfunduar

E plotë

120 lekë

74 

28.12.2020

Kërkesë për kopje vendimesh

28.12.2020

Përfunduar

E plotë

200 lekë

Përditësuar dt 30.12.2020

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE   Viti 2018

 

Nr. Rendor

Data e rregjistrimi të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

1

29.01.2018

Kërkesë për informacion

19.01.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

2

01.02.2018

Kërkesë për informacion

09.02.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

3

02.02.2018

Kërkesë për informacion

07.02.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

4

19.02.2018

Kërkesë për informacion

20.02.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

5

26.02.2018

Kërkesë për informacion

27.02.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

6

27.02.2018

Kërkesë për informacion

27.02.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

7

07.03.2018

Kërkesë për informacion

10.03.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

8

09.03.2018

Kërkesë për informacion

09.03.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

9

27.03.2018

Kërkesë për informacion

27.03.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

10

10.05.2018

Kërkesë për informacion

10.05.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

11

25.05.2018

Kërkesë për informacion

28.05.2018

Përfunduar

Nuk aplikohet

Përditësuar dt 30.05.2018

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE - VITI 2017

 

Nr. Rendor

Data e rregjistrimi të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

1

 

 

20.02.17

Kërkesë për vëzhgimin e seancave gjyqësore

20.02.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

2

18.05.2017

Kërkesë për informacion

18.05.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

3

22.05.2017

Kërkesë për informacion

24.05.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

4

30.05.2017

Kërkesë për informacion

31.05.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

5

07.09.2017

Kërkesë për informacion

13.09.2017

Përfunduar

Nuk aplikohet

Përditësuar me 29.12.2017

 

 

 

REGJISTER I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE - Tremujori i tretë VITI 2016

 

Nr. Rendor

Data e rregjistrimi të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

1

 

 

06.07.2016

 

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

06.07.2016

perfunduar

200 leke

2

06.07.2016

 

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

06.07.2016

perfunduar

200 leke

3

07.07.2016

Ankese ne lidhje me zbardhjen e vendimit

07.07.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

4

07.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

07.07.2016

perfunduar

200 leke

5

07.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

07.07.2016

perfunduar

200 leke

6

08.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

08.07.2016

perfunduar

200 leke

7

08.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

08.07.2016

perfunduar

200 leke

8

08.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

08.07.2016

perfunduar

200 leke

9

08.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

08.07.2016

perfunduar

200 leke

10

11.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

11.07.2016

perfunduar

200 leke

11

14.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

14.07.2016

perfunduar

200 leke

12

14.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

14.07.2016

perfunduar

200 leke

13

15.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

15.07.2016

perfunduar

200 leke

14

15.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

15.07.2016

perfunduar

200 leke

15

19.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

19.07.2016

perfunduar

200 leke

 

16

 

20.07.2016

Ankese

20.07.2016

Ankesa percilet ne Gj.Rr.Gj.

Gjirokaster

Nuk aplikohet

17

20.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

20.07.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

18

21.07.2016

Vertetim

21.07.2016

perfunduar

200 leke

19

28.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

28.08.2016

perfunduar

200 leke

20

29.07.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

29.07.2016

perfunduar

200 leke

21

28.09.2016

Kerkese per bashkepunim

28.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

22

19.08.2016

Kerkese per plotesim buletini

26.08.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

23

06.09.2016

Kerkese per transerte pa pagese te pajisjes „Server“

06.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

24

15.09.2016

Kerkese per pagim FTSH

20.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

25

02.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

02.09.2016

perfunduar

200 leke

26

06.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

06.09.2016

perfunduar

200 leke

27

06.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

06.09.2016

perfunduar

200 leke

28

07.09.2016

Kerkese per shkurtim vendimi

07.09.2016

perfunduar

200 leke

29

07.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

07.09.2016

perfunduar

200 leke

30

09.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

09.09.2016

perfunduar

200 leke

31

09.09.2016

Vertetim

09.09.2016

perfunduar

200 leke

32

09.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

09.09.2016

perfunduar

200 leke

33

13.09.2016

Vertetim qe ceshtja eshte ne proces gjykimi

13.09.2016

perfunduar

200 leke

34

14.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

14.09.2016

perfunduar

200 leke

35

16.09.2016

Kerkohen te dhena ne lidhje me ceshtjen penale

19.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

36

16.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

16.09.2016

perfunduar

200 leke

37

20.09.2016

Kerkese per informcion

21.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

38

21.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

21.09.2016

perfunduar

200 leke

39

22.09.2016

Kerkese per caktimin e seancave sipas grafikut

Ne vazhdim

Ne vazhdim

Nuk aplikohet

40

22.09.2016

Kerkese per informacion ne lidhje me kontrollin e ushtruar nga KLD

22.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

41

22.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

22.09.2016

perfunduar

200 leke

42

22.09.2016

Kerkese per studim dosje civile

22.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

42

23.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

23.09.2016

perfunduar

200 leke

43

27.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

27.09.2016

perfunduar

200 leke

44

27.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje procesverbali

28.09.2016

perfunduar

1000 leke

45

28.09.2016

Vertetim

28.09.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

46

28.09.2016

Kerkese per venie ne dispozicion kopje vendimi

28.09.2016

perfunduar

200 leke

Përditësuar 30.09.2016

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE - Gjashtëmujori i Parë VITI 2016 

     

Nr. Rendor

Data e rregjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

01

 

 

05.01.2016

Kerkese kopje vendimi

05.01.2016

perfunduar

200

02

 

 

05.01.2016

Kerkese per venien ne dispozicion te dosjes

05.01.2016

perfunduar

10.000

03

 

 

11.02.2016

Kerkese urdher ekzekutimi

11.02.2016

perfunduar

200

 

04

 

13.01.2016

Kopje proces-verbali , kpje vendimi te ndermjetem per perjshtim gjyqtari

14.01.2016

perfunduar

400

 

05

 

14.01.2016

Kerkese kopje procesverbale seance, kopje cd-audio etj

18.01.2016

perfunduar

Tarifa nuk aplikohet(invalid)

 

06

 

22.01.2016

Kerkese per plotesim regjistri te parashikimit te prokurimeve per gjykaten, per vitin 2016

22.01.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

07

01.02.2016

Kerkese per dhenie mendim per vleresimin e punes se Kryetarit te Gjykates

11.02.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

08

 

 

09.02.2016

Kopje prokure e posacme

09.02.2016

perfunduar

200

 

09

 

09.02.2016

Kopje proces-verbal seance

09.02.2016

perfunduar

200

10

 

16.02.2016

Kopje pyetesor te ceshtjes, pergjigje dhe specifikime te licensave te eksperteve

16.02.2016

perfunduar

800

11

 

 

24.02.2016

Kopje te akteve te ndodhura ne dosje(vendimi I huaj)

24.02.2016

perfunduar

600

12

29.02.2016

Ankese ne lidhje me proceduren e tenderit,“Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se Gjykates se Apelit Gjirokaster“

01.03.2016

perfunduar

Nuk ka

13

29.02.2016

Ankese ne lidhje me proceduren e tenderit,“Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se Gjykates se Apelit Gjirokaster“

01.03.2016

perfunduar

Nuk ka

14

02.03.2016

Ankese ne lidhje me proceduren e tenderit,“Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se Gjykates se Apelit Gjirokaster“

02.03.2016

perfunduar

Nuk ka

 

15

 

04.03.2016

Kopje vendimi te ndermjetem perjashtim gjyqtari dhe vendimi perfundimtar

04.03.2016

perfunduar

400

 

16

08.03.2016

Kopje te raporteve perfundimtare te tatimeve, akt ekspertimi kontabel

11.03.2016

perfunduar

1200

 

17

 

09.03.2016

Kopje akt-marreveshje, harta

09.03.2016

perfunduar

600

18

 

 

09.03.2016

Urdher ekzekutimi, fatura shpenzimesh gjyqesore

09.03.2016

perfunduar

400

19

 

 

10.03.2016

Kopje akt ekspertimi

10.03.2016

perfunduar

200

20

11.03.2016

Ankese ne lidhje me proceduren e tenderit,“Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se Gjykates se Apelit Gjirokaster“

15.03.2016

perfunduar

Nuk ka

21

15.03.2016

Kerkese per dorezim dokumentacioni “Regjister themeltar i punonjesve prane ISSSH“

15.04.2016

perfunduar

Nuk ka

22

18.03.2016

Ankese ne lidhje me proceduren e tenderit,“Sherbim i ruajtjes me roje private te godines se Gjykates se Apelit Gjirokaster“

18.03.2016

perfunduar

Nuk ka

23

 

 

25.03.2016

Kopje te procesverbaleve te ceshtjes

25.03.2016

perfunduar

1000

24

 

 

29.03.2016

Kerkese per dhenie informacioni lidhur me progresin e zbatimit te ligjit “Per te drejten e informimit“

31.03.2016

perfunduar

Nuk ka

25

01.04.2016

Kerkese kopje vendimi

01.04.2016

perfunduar

200

 

26

01.04.2016

Kerkese kopje vendimi

01.04.2016

perfunduar

200

 

27

01.04.2016

Kerkese kopje vendimi

01.04.2016

perfunduar

200

 

28

04.04.2016

Kerkese kopje vendimi

04.04.2016

perfunduar

200

 

29

06.04.2016

Kerkese kopje vendimi

06.042016

perfunduar

200

 

30

08.04.2016

Kerkese kopje vendimi

08.04.2016

perfunduar

 

200

31

12.04.2016

Kerkese kopje vendimi

12.04.2016

perfunduar

200

 

32

12.04.2016

Vertetim

12.04.2016

perfunduar

200

 

33

12.04.2016

Kerkese kopje vendimi

12.04.2016

perfunduar

200

 

34

12.04.2016

Kerkese kopje vendimi

12.04.2016

perfunduar

 

200

35

14.04.2016

Kerkese kopje vendimi

14.04.2016

perfunduar

200

 

37

14.04.2016

Kerkese kopje vendimi

14.04.2016

perfunduar

200

 

38

14.04.2016

Kerkese kopje vendimi

14.04.2016

perfunduar

200

 

39

14.04.2016

Kerkese kopje vendimi

14.04.2016

perfunduar

200

 

40

19.04.2016

Kerkese kopje vendimi

19.04.2016

perfunduar

200

 

41

19.04.2016

Kerkese kopje vendimi

19.04.2016

perfunduar

200

 

42

20.04.2016

Kerkese kopje vendimi

 

20.04.2016

perfunduar

200

 

43

25.04.2016

Kerkese kopje vendimi

25.04.2016

perfunduar

 

200

44

26.04.2016

Kerkese kopje vendimi

26.04.2016

perfunduar

200

 

45

27.04.2016

Kerkese kopje vendimi

27.04.2016

perfunduar

 

200

46

27.04.2016

Kerkese kopje vendimi

27.04.2016

perfunduar

 

200

47

29.04.2016

Kerkese kopje vendimi

29.04.2016

perfunduar

 

200

48

04.05.2016

Kerkese kopje vendimi

04.05.2016

perfunduar

200

 

49

04.05.2016

Kerkese kopje vendimi

04.05.2016

perfunduar

200

 

50

05.05.2016

Kerkese kopje vendimi

05.05.2016

perfunduar

200

 

51

06.05.2016

Kerkese kopje vendimi

06.05.2016

perfunduar

200

 

52

09.05.2016

Kerkese flete thirrje

09.05.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

 

53

10.05.2016

Kerkese kopje vendimi

10.05.2016

perfunduar

200

 

54

10.05.2016

Kerkese studim dosje

10.05.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

 

 

55

10.05.2016

Kopje aktesh

10.05.2016

perfunduar

800

 

56

12.05.2016

Informacion mbi sistemin kontabel te rekomandimeve te lena nga KLSH dhe ZABGJ per Gj.Apelit Gjirokaster

09.06.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

 

57

12.05.2016

Kerkese kopje vendimi

12.05.2016

perfunduar

200

 

58

16.05.2016

Kerkese kopje vendimi

16.05.2016

perfunduar

200

 

59

16.05.2016

Kerkese kopje vendimi

16.05.2016

perfunduar

200

 

60

16.05.2016

Kerkese kopje vendimi

16.05.2016

perfunduar

200

 

61

20.05.2016

Kerkese kopje vendimi

20.05.2016

perfunduar

200

 

62

23.05.2016

Kerkese per informacion mbi zbatimin e ligjit nr 138/2015 dhe te vendimit nr 17/2016 te Kuvendit te Shqiperise.

23.05.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

63

24.05.2016

Kerkese kopje vendimi

24.05.2016

perfunduar

200

 

64

25.05.2016

Kerkese kopje vendimi

25.05.2016

perfunduar

200

 

65

26.05,2016

Kerkese kopje aktesh

26.05.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

 

66

26.05.2016

Kerkese kopje vendimi

26.05.2016

perfunduar

200

 

67

26.05.2016

Kerkese kopje vendimi

26.05.2016

perfunduar

200

 

68

27.05.2016

Kerkese kopje proces verbalesh seancash

31.05.2016

perfunduar

 

1200

69

27.05.2016

Kerkese kopje vendimi

27.06.2016

perfunduar

200

 

70

01.06.2016

Kerkese kopje vendimi

01.06.2016

perfunduar

200

 

71

01.06.2016

Kerkese kopje vendimi

01.06.2016

perfunduar

 

200

72

01.06.2016

Kerkese kopje vendimi

01.06.2016

perfunduar

 

200

73

02.06.2016

Kerkese kopje vendimi

02.06.2016

perfunduar

200

 

74

02.06.2016

Kerkese kopje aktesh

02.06.2016

perfunduar

 

200

75

02.06.2016

Kerkese studim dosje,

kopje aktesh

02.06.2016

perfunduar

800

76

03.06.2016

Kerkese kopje vendimi

03.06.2016

perfunduar

 

200

 

77

03.06.2016

Kerkese kopje vendimi

03.06.2016

perfunduar

200

 

78

06.06.2016

Kerkese kopje vendimi

06.06.2016

perfunduar

200

79

07.06.2016

Kerkese informacioni

09.06.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

80

07.06.2016

Kerkese informacioni per dokumentacionin arkivor ne ruajtje ne Gjykaten e Apelit Gjirokaster

16.06.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

81

 

08.06.2016

Kerkese kopje vendimi

08.06.2016

perfunduar

200

82

 

09.06.2016

Kerkese kopje vendimi

09.06.2016

perfunduar

200

83

 

09.06.2016

Kerkese informacioni lidhur me ecurine e ceshtjes

09.06.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

84

 

10.06.2016

Kerkese kopje vendimi

10.06.2016

perfunduar

200

85

 

10.06.2016

Kerkese kopje vendimi

10.06.2016

perfunduar

200

86

10.06.2016

Kerkohet informacion i detajuar ne lidhje me kerkesen per shtese page per pune te demshme per shendetin

22.06.2016

perfunduar

Nuk aplikohet

87

14.06.2016

Kerkese kopje vendimi

14.06.2016

perfunduar

200

 

88

14.06.2016

Kerkese kopje vendimi

14.06.2016

perfunduar

200

 

89

14.06.2016

Kerkese kopje vendimi

14.06.2016

perfunduar

200

 

90

14.06.2016

Kerkese kopje vendimi

14.06.2016

perfunduar

200

 

91

15.06.2016

Kerkese kopje vendimi

15.06.2016

 

perfunduar

200

92

16.06.2016

Kerkese kopje vendimi

16.06.2016

perfunduar

 

200

93

18.06.2016

Kerkese studim dosje

18.06.2016

perfunduar

 

Nuk aplikohet

94

21.06.2016

Kerkese per kopje aktesh dhe proces verbal

23.06.2016

perfunduar

1000

95

20.06.2016

Kerkese kopje vendimi

20.06.2016

perfunduar

200

 

96

23.06.2016

Kerkese kopje vendimi

23.06.2016

perfunduar

200

 

97

27.06.2016

Kerkese kopje vendimi

27.06.2016

perfunduar

200

 

Përditësuar datë 28.06.2016