Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje per levizje paralele pozicioni arkiviste Gj.Administrative .SH.I Tiranë 15.04.2021
Shpallje per levizje paralele pozicioni arkiviste Gj.A.SH.I Tiranë
Shpallje procedure per levizje paralele pozicioni sekretare gjyqesore Gj.Administrative .SH.I Tiranë 15.04.2021
Shpallje procedure per levizje paralele pozicioni sekretare gjyqesore Gj.A.SH.I Tiranë
Shpallje procedure per lëvizje paralele për specialist i marrëdhënjeve me publikun Gj.Rr.Elbasan 15.04.2021
Shpallje procedure per lëvizje paralele për pozicionin specialist i marrëdhënjeve me publikun Gj.Rr.Elbasan
Shpallje procedure per lëvizje paralele për pozicionin sekretare gjyqesore Gj.Rr.Gjyqesor Fier 15.04.2021
Shpallje procedure per lëvizje paralele për pozicionin sekretare gjyqesore Gj.Rr.Gjyqesor Fier
Shpallje procedure per lëvizje paralele për pozicionin sekretare gjyqesore Gj.Rr.Gjyqesor Elbasan 15.04.2021
Shpallje procedure e ngritjes ne detyre për pozicionin KDBuxhetit, Gjykata e Rrethi Kavaje 15.04.2021
Shpallje procedure e ngritjes ne detyre për pozicionin KDBuxhetit, Gjykata e Rrethi Kavaje
Shpallje procedure per ngritjen ne detyre pozicioni Sekretare gjyqesore Gj.A.SHkalles I Shkoder 16.03.2021
Në referencë të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata Administrative Shkalla e Parë Shkodër, ka shpallur procedurën per ngritjen ne detyre. Pozicioni Sekretare gjyqesore.
Shpallje procedure e ngritjes ne detyre për pozicionin KDBuxhetit, Gjykata e Rrethi Kukes 09.03.2021
Në zbatim të ligjit Nr. 98/2016 datë 06.10.2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin Nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukes, ka shpallur procedurën e ngritjes ne detyre për pozicionin: Për 1 (një) vend, në pozicionin K/ Deges se Buxhetit
Shpallje per levizje paralele IT Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë 05.03.2021
Në zbatim të ligjit Nr. 98/2016 datë 06.10.2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin Nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, ka shpallur procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin: Për 1 (një) vend, në pozicionin Nëpunës i Teknologjisë së Informacionit. Referuar nenit 6 të ketij vendimi "Shpallje e njoftimit" pika 1 : "Njoftimi shpallet në të gjitha gjykatat dhe ne faqen zyrtare të KLGJ-së". Përsa më sipër ju lutemi gjeni bashkëngjitur email-it në attach njoftimin e plotë të vendit vakant.
Shpallje njoftimin mbi rezultatet e verfikimit paraprak Gj.Rr.Gjyqesor Tirane 03.03.2021
Në referencë të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, bashkengjitur do te gjeni njoftimin mbi rezultatet e verfikimit paraprak per shpalljen e dy vendeve te lira te punes per nepunese civile gjyqesore te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.