TARIFA PËR VEPRIMET DHE SHËRBIMET QË KRYHEN NGA ADMINISTRATA GJYQËSORE, MINISTRIA E DREJTËSISË, PROKURORIA DHE NOTERIA

 

Masa e tarifës në lekë Masa e tarifës në %

Tarifa për veprime e shërbime që kryhen nga administrata gjyqësore e prokuroria:

 

1. Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesa ligjore për pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit      200

2. Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo dokumenti që kërkohet nga të interesuarit       200

3. Për lëshimin e dëshmisë së penalitetit nga zyrat e gjendjes gjyqësore        200

4. Për legalizimin e akteve të noterisë nga Ministria e Punëve të Jashtme        200

5. Për lëshimin e vërtetimit së ndaj shtetasit nuk është filluar çështje penale nga prokuroria       200

6. Për lëshimin e vendimit të pushimit ose të vendimit të mosfillimit të çështjes penale nga prokuroria   200

7. Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata së kërkuesi nuk është në proces gjyqësor      200

8. Kërkesëpadi qe paraqiten në gjykate:

     a) për pension ushqimor      0

     b) për vërtetim fakti      200

     c) padi për zgjidhje martese       3000

     ç) padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike      3000

     d) padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe për shkaktim dëmi:

            I) me vleftë deri 100 000 lekë           3000

           II) me vleftë mbi 100 000 lekë           1%

   dh) padi për përpjesëtim pasurie        3000

     e) padi për kthim në punë       0

9. Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të gjykatës        200