Titulli Publikuar më Veprime
Broshurë Informuese për Sistemin Digital Audio "RDA" të implementuar në gjykatën tonë.
Formulari i tërheqjes së kopjes së CD-së Audio të seancave gjyqësore të zhvilluara në gjykatën tonë
Informacion sqarues per paraqitjen e kerkeses se kopjes AUDIO te seancave
Lajmerime per publikun - Tarifat e gjykates
Tarifat e gjykates Në bazë te udhëzimit nr. 5668, date 20.11.2013 të ministrit të drejtësisë dhe ministrit  të financave  për një ndryshim në udhëzimin nr. 13, datë 12.2.ë9 “për përcaktimin e tarifës së shërbimit për veprime e shërbime të administratës gjyqësore e ministrisë së drejtësisë, shërbimit përmbarimor shtetëror, prokurorisë, noterisë dhe zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar
Lajmerime per publikun - Tarifat e gjykates
Tarifat e gjykates Në bazë te udhëzimit nr. 5668, date 20.11.2013 të ministrit të drejtësisë dhe ministrit  të financave  për një ndryshim në udhëzimin nr. 13, datë 12.2.ë9 “për përcaktimin e tarifës së shërbimit për veprime e shërbime të administratës gjyqësore e ministrisë së drejtësisë, shërbimit përmbarimor shtetëror, prokurorisë, noterisë dhe zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar.
Lista e Përkthyesve të Gjuhëve të Huaja të Licensuar nga Ministria e Drejtësisë për Vitin 2017
Programi i Transparencës
Shpallet Lista e Avokateve te Gatshem te Dhomes se Avokateve Durres
Shpallet Lista e Eksperteve Autoteknike per Kerkime dhe Analiza te Aksidenteve Rrugore
Shpallet Lista e Eksperteve per Kerkime dhe Ekspertime Kriminalistike