Title Published on Actions
BROSHURË INFORMUESE PËR SISTEMIN DIXHITAL AUDIO "RDA" të implementuar në gjykatën tonë.
FORMULARI I TËRHEQJES SE KOPJES SE CD-se Audio te seancave gjyqesore te zhvilluara ne gjykaten tone
INFORMACION SQARUES PER PARAQITJEN E KERKESES SE KOPJES AUDIO TE SEANCAVE AUDIO
MODEL TIP PER AVOKATET KRYESISHT
Urdher per Formularin e Aplikimit per marrjen e dokumentave nga Arkiva e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore dt.12.02.2016
Urdhër për Veprimet me Qytetarët Dt.12.11.2014
URDHER MBI ORGANIZIMIN NE SEKSIONE TE GJYQTAREVE TE GJYKATES 02/10/2017
URDHER MBI ORGANIZIMIN NE SEKSIONE TE GJYQTAREVE TE GJYKATES
URDHER PER ORGANIZIMIN E SHORTIT ELEKTRONIK GJYQESOR SHTATOR 2017 04/10/2017
URDHER PER ORGANIZIMIN E SHORTIT ELEKTRONIK GJYQESOR SHTATOR 2017
Statistika Civile 2017 12/10/2017
Ex Vepra Sekondare 2017 12/10/2017