Titulli Publikuar më Veprime
BROSHURË INFORMUESE PËR SISTEMIN DIXHITAL AUDIO "RDA" të implementuar në gjykatën tonë.
FORMULARI I TËRHEQJES SE KOPJES SE CD-se Audio te seancave gjyqesore te zhvilluara ne gjykaten tone
INFORMACION SQARUES PER PARAQITJEN E KERKESES SE KOPJES AUDIO TE SEANCAVE AUDIO
LISTA E PERKTHYESVE ZYRTARE 2015
MODEL TIP PER AVOKATET KRYESISHT
URDHER I BRENDSHEM date 19.02.2016
URDHER I BRENDSHEM per hedhje shorti date 19.02.2016
Urdher i Brendshem per hedhje urgjent ne short
Urdher i brendshem per shortimin e dt 10.11.2014
Urdher i Brendshem per Shortin Dt.30.03.2017