LIDHJA NR. 2

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor (1)

Data e rregjistrimit të kërkesës (2)

Objekti (3)

Data e kthimit të përgjigjes (4)

Statusi i   kërkesës (5)

Tarifa (6)

 

 

 

VITI 2016

 

 

 

1

08.01.2016

Kërkohet informacion mbi dosjen me nr. 1975

Nr. 12 Prot datë 08.01.2016

Përfunduar

Jo

2

15.01.2016

Kërkohet informacion ne lidhje me datën e ardhjes se dosjes,hedhjes ne short dhe datën e nxjerrjes për gjykim

Nr. 60 Prot datë 18.01.2016

Përfunduar

Jo

3

19.01.2016

Kërkohet informacion për akte te fashikullit gjyqësor, datën e paraqitjes 

Nr. 68 Prot datë 20.01.2016

Përfunduar

Jo

4

13.01.2016

Kërkohet vënien ne dispozicion procedurat e njoftimit te kryera nga Gjykata  

Nr. 93 Prot datë 25.01.2016

Përfunduar

Jo

5

21.01.2016

Kërkohet informacion lidhur me ankimet e paraqitura ne gjykatë

Nr. 106  Prot datë 27.01.2016

Përfunduar

Jo

6

02.02.2016

Kërkohet informacion lidhur me datën e depozitimit te kërkesë padisë  

Nr. 135 Prot datë 03.02.2016

Përfunduar

Jo

 

7

09.02.2016

Kërkohet informacion lidhur me dosjen me nr. 423 akti

Nr. 160 Prot datë 10.02.2016

Përfunduar

Jo

8

13.02.2016

Kërkohet informacion lidhur me çështjen penale me te pandehur Sh.Gj

Nr. 202 Prot datë 16.02.2016

Përfunduar

Jo

9

15.02.2016

Kërkohet informacion lidhur me urdhrin e ekzekutimit

Nr. 200 Prot datë 16.02.2016

Përfunduar

Jo

10

16.02.2016

Kërkohet informacion nëse nga viti 2005 e ne vazhdim është regjistruar kërkesë padi me pale paditëse E.H

Nr. 220 Prot datë 19.02.2016

Përfunduar

Jo

11

17.02.2016

Kërkohet informacion lidhur me dosjen me nr. 423 akti

Nr. 160 Prot datë 10.02.2016

Përfunduar

Jo

12

01.03.2016

Kërkohet informacion lidhur me dosjen civile me pale paditëse M.Dh

Nr. 275 Prot datë 01.03.2016

Përfunduar

Jo

13

09.03.2016

Kërkohet informacion lidhur me çështjen civile me pale paditëse A.P

Nr. 306 Prot datë 10.03.2016

Përfunduar

Jo

14

08.03.2016

Kërkohet informacion nëse është lëshuar urdhri i ekzekutimit për vendimin nr. 1114, nga viti 2009 e ne vazhdim 

Nr. 318 Prot datë 11.03.2016

Përfunduar

Jo

15

30.08.2016

Kërkohet informacion lidhur me organiken e stafit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Vlore

Nr.  1020 Prot dato 09.09.2016

Përfunduar

Jo

16

17.10.2016

Kërkohet informacion lidhur me shërbimet e autoriteti publik, standardet për cilësinë e shërbimit

Nr. 1258 Prot.

datë 28.10.2016

Përfunduar

Jo

17

17.10.2016

Kërkohet informacion lidhur me organiken e stafit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Vlore

Nr. 1258/1 datë 28.10.2016

Përfunduar

Jo

18

17.10.2016

Kërkohet informacion lidhur me planin strategjik të punës, kopje e buxhetit 2015-2016

Nr. 1258/2 datë 28.10.2016

Përfunduar

Jo

19

17.10.2016

Kërkohet informacion lidhur numrin e kërkesave dhe përgjigjeve që janë bere autoritetit publik

Nr. 1258/3 datë 28.10.2016

Përfunduar

Jo

 

 

VITI 2017

 

 

 

1

03.07.2017

Kërkohet informacion lidhur me numrin e ankimeve te paraqitur nga qytetaret ndaj koncensionarit “ Tis Park” dhe sa nga këto ankim janë pushuar, pezulluar apo janë ende në shqyrtim

Nr. 846 Prot datë 13.07.2017

Përfunduar

Jo

2

14.12.2017

Kërkohet informacion lidhur me çështjen me kërkues G.T

Datë 15.12.2017

Përfunduar

Jo

 

 

VITI 2018

 

 

 

1

21.02.2018

Kërkohet vendimi i Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Vlore lidhur me çështjen ne ngarkim te shtetasve Sh.Gj dhe A.H si dhe informacion mbi gjendjen aktuale te gjykimit të kësaj çështje në shkallë të tjera gjykimi

Nr. 311 Prot

 

datë 06.03.2018

 

Nr. 346 prot datë 13.03.2018

Përfunduar

Po

2

21.02.2018

Kërkohet transkriptimin ose regjistrimin audio te seancës së paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare te Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë për çështjen në ngarkim të shtetasve Sh.Gj dhe A.H te zhvilluar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë gjatë vitit2017

Nr. 312  Prot

datë 06.03.2018

 

 

Nr. 345 prot datë 13.03.2018

Përfunduar

Po

3

07.03.2018

Kërkohet informacion lidhur me strukturën, funksionet, listën e gjyqtareve, CV, programin e transparencës, të dhënat e koordinatorit,rregulloret e miratuara dhe ne fuqi, raportin vjetor te auditivit, listën e tarifave te shërbimeve, buxhetin e viti 2018, raportin e fundit të auditivit, listat e kontratave te lidhura momentalisht me pale e treta

Nr.  Prot datë 20.03.2018

Përfunduar  

Jo

4

11.04.2018

Kërkohet informacion lidhur me ndërtimin e veprave për prodhimin e energjisë elektrike nëpërmjet  shfrytëzimit të burimeve ujore/hidrocentraleve të vegjël, HEC-eve, në të gjitha territorin e vendit dhe ngjarjen të lidhura me to

 

Nr. 539 Prot datë

24.04.2018

Përfunduar

Jo

5

12.04.2018

Kërkohet informacion në lidhje me numrin e regjistrimit te ankimit kundër vendimit të mosfillimit të procedimit penal nr. 598 të vitit 2018, të postuar me datë 05.04.2018

 

Nr. 540  Prot datë

24.04.2018

Përfunduar

Jo

6

14.05.2018

Kërkohet kopje e vendimit, të Gjykatës së Rrethit Vlorë, Nr. 69 datë 17.01.2001, si dhe kopje e planimetrisë

Nr. 495 Prot

datë 22.05.2018

Përfunduar

Jo

7

22.05.2018

Kërkohet informacion lidhur me numrin e proceseve gjyqësore me objekt marrëdhëniet e punës ne sektorin Call-center te gjykuara n periudhën 2015-2017

Nr .  519 Prot

 

Datë 28.05.218

Përfunduar

Jo

8

31.07.2018

Kërkohet informacion lidhur me numrin e avokatëve të caktuar kryesish nga gjykata për vitin 2016 -2017

Nr. 904  Prot datë 01.08.2018

Përfunduar

Jo

9

12.09.2018

Kërkohen vendosja ne dispozicion e vendimeve gjyqësore nr. 402 date 17.07.1997 dhe nr. 1513 date 23.09.2005

Nr. 1020  Prot datë 20.09.2018

Përfunduar

Jo

10

28.09.2018

Kërkohet informacion mbi çështje e regjistruar nga organizatat  e tubimeve ndaj vendimeve administrative të autoriteteve shqiptare

Nr. 1152 Prot

datë 11.10.2018

Përfunduar

Jo

11

19.12.2018

Kërkohet informacion mbi çështjet penale të trajtuara nga gjykatë për periudhën 01.08.2017 – 30.09.2018, si dhe sa çështje kanë përfunduar me miratim marrëveshje

Nr. 1551 datë 26.12.2018

Përfunduar

Jo

 

 

VITI 2019

 

 

 

1

09.01.2019

Kërkesë për informacion zyrtar duke plotësuar pyetësorin “ Indeksi Rajonal i Hapjes Institucionale”

 

Nr. 89 datë 23.01.2019

Përfunduar

Nuk ka

 

2

15.01.2019

Kërkesë për informacion mbi organizatat jofitimprurëses

Nr. 98 datë 24.01.2019

Përfunduar

Nuk ka

3

23.01.2019

Kërkesë për informacion lidhur me numrin e çështjeve për zgjidhje martese për vitet 2016,2017 dhe 2018

Nr. 99 datë 24.01.2019

Përfunduar

Nuk ka

4

07.02.2019

Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacioni, kopje e plote e dosjes penale ne ngarkim te T.L

Nr. 246 datë 18.02.2019

Përfunduar 

Nuk ka

5

23.05.2019

Kërkesë për marrjen e informacionit lidhur me regjistrimin dhe fazën  gjykimit te çështjes gjyqësor me paditëse F.M dhe te paditur A.T.P etj 

Nr. 826 datë 31.05.2019

Përfunduar

Nuk ka

6

28.05.2019

Kërkesë për marrjen e informacionit lidhur me numri i martesave dhe ditoreve ne dekadat e fundit për vitet 2009 – 2018 ; sa ka qene e numri i kërkesave për ndryshimin e emrit në Vlorë në 5 vitet e fundit, sipas viteve 2014 -2018; në 5 vitet e fundit sa meshkuj kanë marrë mbiemrin e bashkëshortëve të tyre sipas viteve 2014 -2018

Nr. 825 datë 31.05.2019

Përfunduar

Nuk ka

 

Shënim:

Regjistri përditësohet çdo tre muaj.

 (1)  Evidentohet kronologjia e kërkesave.

 (2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

 (3)  Identifikohet lloji i kërkesës.

 (4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

 (5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

 

 (6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.