GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR

POGRADEC

 

Pogradec, 11.06.2009

 

 

 

 

 

STRUKTURA DHE ORGANIKA

 

 

 

Kryetar                                          1

Gjyqtarë                                        3

Kancelare                                       1

Kryesektetare                                 0

Sekretare gjyqësore                        4

Sekretare regjistruese                     0

Kryetar i Degës së Buxhetit              1

Specialist IT                                   1

Arkivistë                                        1 

Shoferë                                         1

Sanitarë                                        1

Nëpunës gjyqësorë                         1

Punonjës sigurie                             1
Punonjes mirembajtje                     0

Gjithsej                                         16       Punonjes