Titulli Publikuar më Veprime
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR ENTELA PREMTAJ 18-03-2019
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR ILIR NEKI NEXHA 18-03-2019
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR LULZIM PETRIT KAJA 18-03-2019
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR DIAMANT EQEREM KUQI 18-03-2019
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR ILIR SEMA 18-03-2019
SHPALLJE VENDIMI DHE ANKIMI DREJTUAR ALBAN (ALBION) SADIKAJ (QORRI) 18-03-2019
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR ERMELS PLLUMB SKRAQI 15-03-2019
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR AURORA CJAPI 15-03-2019
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE Nr. 1104 (1281) Regjistri themeltar Lushnje,me 12.03.2019 L e n d a: Afishim me shpailje DREJTUAR : Aurora CJAPI ADRESA: Fshati Cerme Sektor - Bashkia D1VJAKE Ne Gjvkaten e Rrethit Gjyqesor Lushnje eshte duke u gjykuar ceshtja civile qe i perket paleve: PADITES :Bledar CJAPI E PADITUR :Aurora CJAPI OBJEKTI:Zgjidhje martesc. Shtetasi Aurora CJAPI eshte pale ne kete gjykim me cilesine e te paditurit dhe nga fletethirrja e derguar nga Gjykata. ne adresen e percaktuar ne kerkese padine e paraqitur nga pala paditese. rezulton se ndodhet larguar. Per sa me lart, Gjykata vendosi te beje njoftimin e te paditurit me shpallje konform percaktimeve te bera ne nenin 133 te Kodit te Procedures Civile (i ndryshuar), duke e afishuar kopjen e aktit te njoftimit ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lushnje (ne te cilen do te gjykohet kerkese padia). ne vendin e afishimit ku pala e paditur ka pasur vendbanimin e fundit. ate te percaktuar ne pad! ne dosjen gjyqesore dhe nje kopje ne faqen zyrtare te internetit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje. Seanca e ardhshme do te zhvillohet me date 09.04.2019, ora 09.30.
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR AURORA CJAPI 15-03-2019
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR TAULANT LIKA 13-03-2019