Titulli Publikuar më Veprime
AFISHIM ME SHPALLJA DREJTUAR SHOQERISE “EURO KOL 07” ME ADMINISTRATOR Edmond VELESHNJA
DREJTUAR: DREJTUAR SHOQERISE “EURO KOL 07” ME ADMINISTRATOR Edmond VELESHNJA ADRESA: Faqja zyrtare e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje Ne gjykaten e rrethit Gjyqesor Lushnje, eshte duke u gjykuar çeshtja civile nr. 1053(1641 Regjistri Themeltar qe i perket paleve: Padites: Shoqeria :"C&C Distrubution Services" sh.p.k. I padituri: Shoqeria "SHOQERIA “EURO KOL 07” sh.p.k. Objekti: Detyrimi e pagimit te çmimit per blerjen e mallit me fatura tatimore. Kamatat ligjore per vonesat ne pagimin e çmimit te mallit.. Shoqeria "SHOQERIA “EURO KOL 07" sh.p. me administrator Edmond VELESHNJA eshte pale ne kete gjykim me cilesine e te paditurit dhe nga njoftimi me fletethirrje, rezulton se "Nuk ndodhet ne kete adrese". Per sa me lart Gjykata vendosi te beje njoftimin e te paditurit konform percaktimeve te bera ne nenin 133 te Kodit te Procedures Civile (i ndryshuar) me shpallje, duke e afishuar kopjen e aktit te njoftimit ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lushnje (ne te cilen do te gjykohet kerkesa), ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit (Q.K.R.) Tirane dhe nje kopje ne Bashkine Lushnje. Seanca e ardhshme gjyqesore do te zhvillohet me date 19.02.2016 ora 12:00 Kjo shpallje ze vendin e njoftimit per palet ne mungese. Ju lutem konfirmoni afishimin e shpalljes ne vendin perkates te afishimit ne Faqen Zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje. Kjo shpallje sipas nenit 133 te K.Pr.Civile (i ndryshuar) duhet te qendroje e afishuar jo me pak se 20 dite prane Faqes Zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje. GJYQTARI I ÇESHTJES Saemira HILA
AFISHIM ME SHPALLJE
DREJTUAR : Shoqëria “TOSHKEZI 2006” sh.p.k. me administrator Klejdi TOSHKEZI ADRESA: QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT TIRANË Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje është duke u gjykuar çështja civile Nr. 346{31} Regjistri Themeltar që i përket palëve: Paditës: Shoqëria „LLAZO“ shpk I padituri: Shoqëria „“TOSHKEZI 2006“ shpk. Objekti: Detyrim per dorezim sendi dhe njohje e te drejtes se pronesise etj.
AFISHIM ME SHPALLJE RABUSHE KERÇUKU
REPUBLIKA E SHQIPËRISE GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJE ________________________________________________________________ Nr. 707 (824) Regjistri themeltar Lushnje,me 23.11.2015 L ë n d a: Afishim me shpallje DREJTUAR : Fondacioni Drejt së Ardhmes (F.D.A.) ADRESA: Regjistri i O.J.Q. pranë Gjykatës së Shkallës së Parë TIRANË Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje është duke u gjykuar çështja civile Nr. 707{824} Regjistri Themeltar që i përket palëve: PADITES : Rabushe KËRÇUKU E PADITUR : Fondacioni Drejt së Ardhmes (F.D.A.) OBJEKTI: Pavlefshmëri kontrate hipotekimi. Fondacioni Drejt së Ardhmes FDA është palë në këtë gjykim me cilësinë e të paditurit dhe nga fletë-thirrja e dërguar nga Gjykata, në adresën e përcaktuar në kërkesë padinë e paraqitur nga pala paditëse, rezulton se ndodhet larguar. Për sa më lart, Gjykata vendosi të bëjë njoftimin e të paditurit me shpallje konform përcaktimeve të bëra në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile (i ndryshuar), duke e afishuar kopjen e aktit të njoftimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje (në të cilën do të gjykohet kërkesë padia), në vendin e afishimit ku pala e paditur ka bërë regjistrimin sipas parashikemeve procedurale. Seanca e ardhshme do të zhvillohet më datë 16.12.2015, ora 10.00. Shpallja zë vendin e njoftimit për palën në mungesë. Kjo shpallje, sipas nenit 133 të K.Pr.Civile ( i ndryshuar) duhet të qëndrojë e afishuar jo më pak se 20 ditë pranë Gjykatës Tiranë. Ju lutemi konfirmoni me shkrim afishimin e shpalljes në vendin përkatës të afishimit në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë, me vulën përkatëse të kesaj Gjykate, pasi jeni bërë shkak për zvarritje të procesit gjyqësor.. Nje kopje e kesaj shpallje do te afishohet ne faqen zytare te Gjykates se Rrethit Gjyqseor Lushnje GJYQTAR I ÇËSHTJES Saemira HILA
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR: SHoqerise "ZDRAVA" sh.p.k. me administrator Dashnor SINANAJ
DREJTUAR: SHoqerise "ZDRAVA" sh.p.k. me administrator Dashnor SINANAJ ADRESA: Faqja zyrtare e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje Ne gjykaten e rrethit Gjyqesor Lushnje, eshte duke u gjykuar çeshtja civile nr. 270/1081 (1685 Regjistri Themeltar qe i perket paleve: Padites: Shoqeria :"Telecom Albania" sh.a. (ish AMC) I padituri: Shoqeria "Zdrava" sh.p.k. Objekti: Detyrimi per kthim shume. Shoqeria "ZDRAVA" sh.p. me administrator Dashnor SINANAJ eshte pale ne kete gjykim me cilesine e te paditurit dhe nga njoftimi me fletethirrje, rezulton se "Larguar". Per sa me lart Gjykata vendosi te beje njoftimin e te paditurit konform percaktimeve te bera ne nenin 133 te Kodit te Procedures Civile (i ndryshuar) me shpallje, duke e afishuar kopjen e aktit te njoftimit ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lushnje (ne te cilen do te gjykohet kerkesa), ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit (Q.K.R.) Tirane dhe nje kopje ne Bashkine Lushnje. Seanca e ardhshme gjyqesore do te zhvillohet me date 01.03.2016 ora 10:00 Kjo shpallje ze vendin e njoftimit per palet ne mungese. Ju lutem konfirmoni afishimin e shpalljes ne vendin perkates te afishimit ne Faqen Zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje. Kjo shpallje sipas nenit 133 te K.Pr.Civile (i ndryshuar) duhet te qendroje e afishuar jo me pak se 20 dite prane Faqes Zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje. GJYQTARI I ÇESHTJES Saemira HILA
Afishim me shpallje Amo Oil
Afishim me shpallje Amo Oil
AFISHIM ME SHPALLJE drejtuar Fondacionit Drejt se Ardhmes (F.D.A) TIRANE
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR: FONDACIONIT DREJT SE ARDHMES (F.D.A.) TIRANE PADITES: RABUSHE KËRÇUKU I PADITUR: FONDACIONIT DREJT SE ARDHMES (F.D.A.) TIRANE OBJEKTI: PAVLEFSHMERI KONTRATE HIPOTEKIMI Seanca e ardhshme do te zhvillohet me date 24.09.2015 ora 10.30'.
AFISHIM ME SHPALLJE drejtuar Fondacionit Drejt se Ardhmes (F.D.A) TIRANE
REPUBLIKA E SHQIPËRISE GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJE ________________________________________________________________ Nr. 707 (824) Regjistri themeltar Lushnje,me 18.09.2015 L ë n d a: Afishim me shpallje DREJTUAR : Fondacioni Drejt së Ardhmes (F.D.A.) ADRESA: Regjistri i O.J.Q. pranë Gjykatës së Shkallës së Parë TIRANË Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje është duke u gjykuar çështja civile Nr. 707{824} Regjistri Themeltar që i përket palëve: PADITES : Rabushe KËRÇUKU E PADITUR : Fondacioni Drejt së Ardhmes (F.D.A.) OBJEKTI: Pavlefshmëri kontrate hipotekimi. Fondacioni Drejt së Ardhmes FDA është palë në këtë gjykim me cilësinë e të paditurit dhe nga fletë-thirrja e dërguar nga Gjykata, në adresën e përcaktuar në kërkesë padinë e paraqitur nga pala paditëse, rezulton se ndodhet larguar. Për sa më lart, Gjykata vendosi të bëjë njoftimin e të paditurit me shpallje konform përcaktimeve të bëra në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile (i ndryshuar), duke e afishuar kopjen e aktit të njoftimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje (në të cilën do të gjykohet kërkesë padia), në vendin e afishimit ku pala e paditur ka bërë regjistrimin sipas parashikemeve procedurale. Seanca e ardhshme do të zhvillohet më datë 08.10.2015, ora 10.30. Kjo shpallje zë vendin e njoftimit për palën në mungesë. Ju lutemi konfirmoni afishimin e shpalljes në vendin përkatës të afishimit në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë, me vulën përkatëse të kesaj Gjykate. Kjo shpallje, sipas nenit 133 të K.Pr.Civile ( i ndryshuar) duhet të qëndrojë e afishuar jo më pak se 20 ditë pranë Gjykatës Tiranë. GJYQTAR I ÇËSHTJES Saemira HILA
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR FONDACIONIT DREJT SE ARDHMES (F.D.A.)
REPUBLIKA E SHQIPËRISE GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJE ________________________________________________________________ Nr. 707 (824) Regjistri themeltar Lushnje,me 08.10.2015 L ë n d a: Afishim me shpallje DREJTUAR : Fondacioni Drejt së Ardhmes (F.D.A.) ADRESA: Regjistri i O.J.Q. pranë Gjykatës së Shkallës së Parë TIRANË Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje është duke u gjykuar çështja civile Nr. 707{824} Regjistri Themeltar që i përket palëve: PADITES : Rabushe KËRÇUKU E PADITUR : Fondacioni Drejt së Ardhmes (F.D.A.) OBJEKTI: Pavlefshmëri kontrate hipotekimi. Fondacioni Drejt së Ardhmes FDA është palë në këtë gjykim me cilësinë e të paditurit dhe nga fletë-thirrja e dërguar nga Gjykata, në adresën e përcaktuar në kërkesë padinë e paraqitur nga pala paditëse, rezulton se ndodhet larguar. Për sa më lart, Gjykata vendosi të bëjë njoftimin e të paditurit me shpallje konform përcaktimeve të bëra në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile (i ndryshuar), duke e afishuar kopjen e aktit të njoftimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje (në të cilën do të gjykohet kërkesë padia), në vendin e afishimit ku pala e paditur ka bërë regjistrimin sipas parashikemeve procedurale. Seanca e ardhshme do të zhvillohet më datë 29.10.2015, ora 12.00. Kjo shpallje zë vendin e njoftimit për palën në mungesë. Ju lutemi konfirmoni afishimin e shpalljes në vendin përkatës të afishimit në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë, me vulën përkatëse të kesaj Gjykate. Kjo shpallje, sipas nenit 133 të K.Pr.Civile ( i ndryshuar) duhet të qëndrojë e afishuar jo më pak se 20 ditë pranë Gjykatës Tiranë. GJYQTAR I ÇËSHTJES Saemira HILA
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR FONDACIONIT DREJT SE ARDHMES (F.D.A.)
REPUBLIKA E SHQIPËRISE GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJE ________________________________________________________________ Nr. 707 (824) Regjistri themeltar Lushnje,me 29.10.2015 L ë n d a: Afishim me shpallje DREJTUAR : Fondacioni Drejt së Ardhmes (F.D.A.) ADRESA: Regjistri i O.J.Q. pranë Gjykatës së Shkallës së Parë TIRANË Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje është duke u gjykuar çështja civile Nr. 707{824} Regjistri Themeltar që i përket palëve: PADITES : Rabushe KËRÇUKU E PADITUR : Fondacioni Drejt së Ardhmes (F.D.A.) OBJEKTI: Pavlefshmëri kontrate hipotekimi. Fondacioni Drejt së Ardhmes FDA është palë në këtë gjykim me cilësinë e të paditurit dhe nga fletë-thirrja e dërguar nga Gjykata, në adresën e përcaktuar në kërkesë padinë e paraqitur nga pala paditëse, rezulton se ndodhet larguar. Për sa më lart, Gjykata vendosi të bëjë njoftimin e të paditurit me shpallje konform përcaktimeve të bëra në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile (i ndryshuar), duke e afishuar kopjen e aktit të njoftimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje (në të cilën do të gjykohet kërkesë padia), në vendin e afishimit ku pala e paditur ka bërë regjistrimin sipas parashikemeve procedurale. Seanca e ardhshme do të zhvillohet më datë 23.11.2015, ora 10.00. Shpallja zë vendin e njoftimit për palën në mungesë. Kjo shpallje, sipas nenit 133 të K.Pr.Civile ( i ndryshuar) duhet të qëndrojë e afishuar jo më pak se 20 ditë pranë Gjykatës Tiranë. Ju lutemi konfirmoni me shkrim afishimin e shpalljes në vendin përkatës të afishimit në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë, me vulën përkatëse të kesaj Gjykate, pasi jeni bërë shkak për zvarritje të procesit gjyqësor.. GJYQTAR I ÇËSHTJES Saemira HILA
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR: SHoqerise "ZDRAVA" sh.p.k. me administrator Dashnor SINANAJ
DREJTUAR: SHoqerise "ZDRAVA" sh.p.k. me administrator Dashnor SINANAJ ADRESA: Faqja zyrtare e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje Ne gjykaten e rrethit Gjyqesor Lushnje, eshte duke u gjykuar çeshtja civile nr. 270/1081 (1685 Regjistri Themeltar qe i perket paleve: Padites: Shoqeria :"Telecom Albania" sh.a. (ish AMC) I padituri: Shoqeria "Zdrava" sh.p.k. Objekti: Detyrimi per kthim shume. Shoqeria "ZDRAVA" sh.p. me administrator Dashnor SINANAJ eshte pale ne kete gjykim me cilesine e te paditurit dhe nga njoftimi me fletethirrje, rezulton se "Larguar". Per sa me lart Gjykata vendosi te beje njoftimin e te paditurit konform percaktimeve te bera ne nenin 133 te Kodit te Procedures Civile (i ndryshuar) me shpallje, duke e afishuar kopjen e aktit te njoftimit ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lushnje (ne te cilen do te gjykohet kerkesa), ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit (Q.K.R.) Tirane dhe nje kopje ne Bashkine Lushnje. Seanca e ardhshme gjyqesore do te zhvillohet me date 01.03.2016 ora 10:00 Kjo shpallje ze vendin e njoftimit per palet ne mungese. Ju lutem konfirmoni afishimin e shpalljes ne vendin perkates te afishimit ne Faqen Zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje. Kjo shpallje sipas nenit 133 te K.Pr.Civile (i ndryshuar) duhet te qendroje e afishuar jo me pak se 20 dite prane Faqes Zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje. GJYQTARI I ÇESHTJES Saemira HILA