Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM ME AFISHIM PUBLIK PER TE PANDEHURIN NUREDIN MURRIZI 05-12-2017
Njoftim me afishim publik per te pandhurin Nuredin MURRIZI. Seanca gjyqesore e radhes do te zhvillohet me date 26.01.2018 ora 13:30'.
NJOFTIM ME AFISHIM TE VIKTIMES 15-11-2017
DREJTUAR KOMISARIATIT TE POLICISE LUSHNJE BASHKISE LUSHNJE Viktima Arjan Dervish Mezini me atesi Dervish dhe amesi Bejaze, datelindja 24.08.1972, vendbanimi Karbunare Lushnje, te paraqitet prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje me date 21.11.2017 ora 12:30', per tu degjuar si viktime/pale e demtuar nga vepra penale ne kete çeshtje penale.
ANALIZE MBI VEPRIMTARINE E GJYKATES SE RR. GJYQESOR LUSHNJE GJATE VITIT 2016 06-11-2017
ANALIZE MBI VEPRIMTARINE E GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LUSHNJE PER VITIN 2016
SHPALLJE VENDIM PENAL PER TE PANDEHURIN BASHKIM HOXHA 19-09-2017
Njoftimi i te pandehurit Bashkim HOXHA për vendimin e Gjykatës është bërë me deftesë komunikimi dhe nga shërbimi postar është kthyer përgjigja “Larguar” . Ne keto kushte ne referim te nenit 140/4 te K.Pr.Penale kerkoj qe te shpallet nga ana juaj Vendimi Penal Nr.206 {1248} date 18.07.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje, nga data 06.09.2017 deri ne daten 27.09.2017, qe te sherbeje si mjet komunikimi per te pandehurin BASHKIM HOXHA.
SHPALLJE FALIMENTI PER SHOQERINE "BALLKAN COMPANY 19-09-2017
KËRKUES: Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (DRT), përfaqësuar nga juristët Ervisa Shabani ose Endrit Latifaj, caktuar me autorizim të posaçëm Nr.1886/2, dt.13/12/2016 nga drejtuesi i institucionit, legjitimuar në zbatim të Nenit 96, gërma c) pg. i fundit KPC. PERSONI I TRETË: Shoqëria tregëtare “{BALKAN COMPANY}” shpk me NIPT {L13725402U}, me administrator z.{Klejdi Toshkëzi}, me seli në Lushnjë, lagjia Loni Dhamo. (në mungesë njoftuar me shpallje publike) OBJEKTI: Kërkesë për fillimin e procedurës së falimentimit për shoqëri- në tregëtare “{BALKAN COMPANY}” shpk, Lushnjë.
AFISHIM ME SHPALLJA DREJTUAR SHOQERISE “EURO KOL 07” ME ADMINISTRATOR Edmond VELESHNJA
DREJTUAR: DREJTUAR SHOQERISE “EURO KOL 07” ME ADMINISTRATOR Edmond VELESHNJA ADRESA: Faqja zyrtare e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje Ne gjykaten e rrethit Gjyqesor Lushnje, eshte duke u gjykuar çeshtja civile nr. 1053(1641 Regjistri Themeltar qe i perket paleve: Padites: Shoqeria :"C&C Distrubution Services" sh.p.k. I padituri: Shoqeria "SHOQERIA “EURO KOL 07” sh.p.k. Objekti: Detyrimi e pagimit te çmimit per blerjen e mallit me fatura tatimore. Kamatat ligjore per vonesat ne pagimin e çmimit te mallit.. Shoqeria "SHOQERIA “EURO KOL 07" sh.p. me administrator Edmond VELESHNJA eshte pale ne kete gjykim me cilesine e te paditurit dhe nga njoftimi me fletethirrje, rezulton se "Nuk ndodhet ne kete adrese". Per sa me lart Gjykata vendosi te beje njoftimin e te paditurit konform percaktimeve te bera ne nenin 133 te Kodit te Procedures Civile (i ndryshuar) me shpallje, duke e afishuar kopjen e aktit te njoftimit ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lushnje (ne te cilen do te gjykohet kerkesa), ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit (Q.K.R.) Tirane dhe nje kopje ne Bashkine Lushnje. Seanca e ardhshme gjyqesore do te zhvillohet me date 19.02.2016 ora 12:00 Kjo shpallje ze vendin e njoftimit per palet ne mungese. Ju lutem konfirmoni afishimin e shpalljes ne vendin perkates te afishimit ne Faqen Zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje. Kjo shpallje sipas nenit 133 te K.Pr.Civile (i ndryshuar) duhet te qendroje e afishuar jo me pak se 20 dite prane Faqes Zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje. GJYQTARI I ÇESHTJES Saemira HILA
AFISHIM ME SHPALLJE
DREJTUAR : Shoqëria “TOSHKEZI 2006” sh.p.k. me administrator Klejdi TOSHKEZI ADRESA: QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT TIRANË Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje është duke u gjykuar çështja civile Nr. 346{31} Regjistri Themeltar që i përket palëve: Paditës: Shoqëria „LLAZO“ shpk I padituri: Shoqëria „“TOSHKEZI 2006“ shpk. Objekti: Detyrim per dorezim sendi dhe njohje e te drejtes se pronesise etj.
AFISHIM ME SHPALLJE RABUSHE KERÇUKU
REPUBLIKA E SHQIPËRISE GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJE ________________________________________________________________ Nr. 707 (824) Regjistri themeltar Lushnje,me 23.11.2015 L ë n d a: Afishim me shpallje DREJTUAR : Fondacioni Drejt së Ardhmes (F.D.A.) ADRESA: Regjistri i O.J.Q. pranë Gjykatës së Shkallës së Parë TIRANË Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje është duke u gjykuar çështja civile Nr. 707{824} Regjistri Themeltar që i përket palëve: PADITES : Rabushe KËRÇUKU E PADITUR : Fondacioni Drejt së Ardhmes (F.D.A.) OBJEKTI: Pavlefshmëri kontrate hipotekimi. Fondacioni Drejt së Ardhmes FDA është palë në këtë gjykim me cilësinë e të paditurit dhe nga fletë-thirrja e dërguar nga Gjykata, në adresën e përcaktuar në kërkesë padinë e paraqitur nga pala paditëse, rezulton se ndodhet larguar. Për sa më lart, Gjykata vendosi të bëjë njoftimin e të paditurit me shpallje konform përcaktimeve të bëra në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile (i ndryshuar), duke e afishuar kopjen e aktit të njoftimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje (në të cilën do të gjykohet kërkesë padia), në vendin e afishimit ku pala e paditur ka bërë regjistrimin sipas parashikemeve procedurale. Seanca e ardhshme do të zhvillohet më datë 16.12.2015, ora 10.00. Shpallja zë vendin e njoftimit për palën në mungesë. Kjo shpallje, sipas nenit 133 të K.Pr.Civile ( i ndryshuar) duhet të qëndrojë e afishuar jo më pak se 20 ditë pranë Gjykatës Tiranë. Ju lutemi konfirmoni me shkrim afishimin e shpalljes në vendin përkatës të afishimit në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë, me vulën përkatëse të kesaj Gjykate, pasi jeni bërë shkak për zvarritje të procesit gjyqësor.. Nje kopje e kesaj shpallje do te afishohet ne faqen zytare te Gjykates se Rrethit Gjyqseor Lushnje GJYQTAR I ÇËSHTJES Saemira HILA
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR: SHoqerise "ZDRAVA" sh.p.k. me administrator Dashnor SINANAJ
DREJTUAR: SHoqerise "ZDRAVA" sh.p.k. me administrator Dashnor SINANAJ ADRESA: Faqja zyrtare e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje Ne gjykaten e rrethit Gjyqesor Lushnje, eshte duke u gjykuar çeshtja civile nr. 270/1081 (1685 Regjistri Themeltar qe i perket paleve: Padites: Shoqeria :"Telecom Albania" sh.a. (ish AMC) I padituri: Shoqeria "Zdrava" sh.p.k. Objekti: Detyrimi per kthim shume. Shoqeria "ZDRAVA" sh.p. me administrator Dashnor SINANAJ eshte pale ne kete gjykim me cilesine e te paditurit dhe nga njoftimi me fletethirrje, rezulton se "Larguar". Per sa me lart Gjykata vendosi te beje njoftimin e te paditurit konform percaktimeve te bera ne nenin 133 te Kodit te Procedures Civile (i ndryshuar) me shpallje, duke e afishuar kopjen e aktit te njoftimit ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lushnje (ne te cilen do te gjykohet kerkesa), ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit (Q.K.R.) Tirane dhe nje kopje ne Bashkine Lushnje. Seanca e ardhshme gjyqesore do te zhvillohet me date 01.03.2016 ora 10:00 Kjo shpallje ze vendin e njoftimit per palet ne mungese. Ju lutem konfirmoni afishimin e shpalljes ne vendin perkates te afishimit ne Faqen Zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje. Kjo shpallje sipas nenit 133 te K.Pr.Civile (i ndryshuar) duhet te qendroje e afishuar jo me pak se 20 dite prane Faqes Zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje. GJYQTARI I ÇESHTJES Saemira HILA
Afishim me shpallje Amo Oil
Afishim me shpallje Amo Oil