REGJISTRI I KERKESAVE VITI 2018

 

Numër

Data e regjistrimit

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i Kërkesës

Tarifa

1.

 07.03.2018

 B.L “Birn Albania”/Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit.

 16.03.2018

 Përfunduar

 S’ka

2. 

 07.03.2018

 Kërkesë nga E.H kopje vendimit gjyqësor të vitit 2017 për A.H, informacion mbi gjëndje

 07.03.2018

  Përfunduar

  S’ka

3. 

 07.03.2018

 Kërkesë nga E.H kopje e transkriptit të seancës së mbajtur në shkurt të vitit 2018 për Xh.O.

 07.03.2018

  Përfunduar

  S’ka

4. 

 20.03.2018

 Kërkesë për informacion nga O.P me profesion gazetare.Kërkohet informacion për shtetasen GJ.B , si dhe kopje vendimit gjyqësor për këtë shtetase.

 20.03.2018

  Përfunduar

  S’ka

5. 

 10.04.2018

 Kërkesë për informacion nga G.E “Birn Albania” me profesion gazetar.

 17.04.2018

  Përfunduar

  S’ka

6. 

 08.06.2018

  Kërkesë për informacion nga qendra “Res Publica” përfaqësuar nga D.M

 12.06.2018

  Përfunduar

 S'ka

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim:          

Në këtë regjistër regjistrohen të gjithë kërkesat në kuadër të ligjit "Për të drejtën e informimit"