REGJISTRI I KERKESAVE 

 

 

Numër

Data e regjistrimit

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i Kërkesës

Tarifa

1.

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim:          

Në këtë regjistër regjistrohen të gjithë kërkesat në kuadër të ligjit "Për të drejtën e informimit"