Titulli Publikuar më Veprime
Lista e eksperteve e Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Lezhë e përditësuar Korrik 2018 31-07-2018
Lista e eksperteve e Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Lezhë e përditësuar Korrik 2018
Takim me Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 23-05-2018
Me datë 22 Maj 2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë dhe Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, organizuan një takim në ambientet e gjykatës.Gjatë këtij takimi ishin të pranishëm përfaqësues të gjykatës si : Gjyqtarët , Kancelarja dhe K/D Buxhetit. Tematika e këtij takimi ishte “Aksesi efektiv në drejtësi për personat me aftësi të kufizuara”. Në vëmëndje të këtij takimi, ishin standartet kombëtare dhe ndërkombëtare për garantimin e aksesit efektiv në drejtësi për personat me aftësi të kufizuara. Pjesë e diskutimeve ishin dhe parashikimet që përmban Konventa për të Drejtat e Njeriut për këto kategori personash si dhe praktikat e ndryshme që kishin ndjekur gjykatat e ndryshme në botë në ndihmë të PAK. Së fundmi, u realizua një diskutim me të pranishmit në këtë takim për problematikat që kishin hasur gjatë rasteve konkrete në gjykatë për PAK. Kryetarja e Gjykatës Znj. Naqellari parashtroi gjatë takimit dhe problematikën e aksesit fizik në gjykatë për personat me aftësi të kufizuara.
Vizitë në Gjykatën Themelore në Prishtinë 18-05-2018
Vizitë në Gjykatën Themelore në Prishtinë
Memorandum mes Gjykatës Themelore të Gjilanit dhe Gjykatës Rrethit Gjyqësor të Lezhës 18-05-2018
Memorandum mes Gjykatës Themelore të Gjilanit dhe Gjykatës Rrethit Gjyqësor të Lezhës
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë vizitoi Këshillin Gjyqësor të Kosovës 18-05-2018
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë vizitoi Këshillin Gjyqësor të Kosovës
Vizitë në Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës 18-05-2018
Vizitë në Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës
Njoftim me rastin e Ditës së Drejtësisë 10-05-2018
Sot me datë 10 maj 2018 me rastin e Ditës të Drejtësisë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë në bashkëpunim me Gjimnazin jopublik "Regacionistët" dhe Gjimnazin publik "Hydajet Lezha", organizuan një takim në ambjetet e gjykatës. Gjatë këtij aktiviteti nxënësit e të dyjave shkolla nën drejtimin e Kryetares së Rrethit Gjyqësor Lezhë: •U njohën me ambientet e gjykatës. •U improvizua nga ana e një grupi nxënësish një gjyq imitues penal. •U bë një diskutim i hapur me nxënësit për sistemin e drejtësisë dhe për çështje të të miturve.
Formular për fletë inventarizimin e akteve 30-04-2018
Formular për fletë inventarizimin e akteve Ky formular është krijuar sipas urdhërit nr.337 prot, datë 30.04.2018 për shtesa në urdhërin “Për miratim të rregulllave për regjistrimin e kërkesës/kërkesë padisë”
Lista e eksperteve e Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Lezhë e përditësuar Prill 2018 27-04-2018
Lista e eksperteve e Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Lezhë e përditësuar Prill 2018
Njoftim - pune në pozicionin specialist të jashtëm të fushës së prokurimeve 19-03-2018
Njoftim - pune në pozicionin specialist të jashtëm të fushës së prokurimeve