Titulli Publikuar më Veprime
Broshure informuese mbi sherbimet per publikun
Datat e planifikuara te avokateve te caktuar kryesisht
Deklarate per pranimin e njoftimit me mjetet e komunikimit elektronik
Fondet buxhetore dhe shpenzimet korente per vitin 2016
Kerkesa dhe menyra e plotesimit te saj per terheqje kopje CD
kerkesa per terheqje aktesh nga arkiva e gjykates
Lista e eksperteve autoteknike
Lista e eksperteve autoteknike te institutit
Lista e eksperteve te fushave te ndryshme te shpallura me vendim
1.Adrian Bedaj: Ekspert autoteknik 2.Emiranda Jahja: Eksperte psikologe
Lista e eksperteve te vleresimit te pasurive te paluajtshme