Të nderuar lexues !

 


Për më tepër informacion ju lutemi të na kontaktoni në:
 


Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë

Tel/Fax:  +355 511 22440;  +355 511 22334
E-mail:     gjykatakruje@yahoo.com
 
Adresa postare:   
Lagjia Nr.1,  Rruga "Malit" Krujë, Shqipëri