Mbi gjykaten 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë ushtron funksionin e saj në godinën e ndërtuar në një stil bashkëkohor në vitin 2010. Ajo ka në organikën e saj 14 gjyqtarë dhe një administratë gjyqësore prej 27 personash.

Kati i parë i godinës shërben për të realizuar plotësimin e kërkesave të publikut për informacion, depozitim kërkesash, për tërheqje akte gjyqësore, ndërsa në katet e tjera janë të sistemuara sallat civile dhe penale. Gjykata ofron aksese për personat me handikap lokomotor, duke mundësuar praninë e tyre në çdo sallë gjykimi. Shtatë sallat e gjykimit janë të pajisura me sistemin audio dhe pajiset audiovizuale të nevojshme për kryerjen e një procesi gjyqësor të rregullt e transparent.

Këndi i afishimeve në hyrje të Gjykatës jep informacion mbi çështjet në gjykim, shpalljet e vendimeve, listat e ekspertëve, përkthyesve etj, dhe njoftimeve të tjera të akteve proceduriale.
Informacione të hollësishme mbi veprimtarinë e Gjykatës ofrohen për publikun nga Kancelari, kryesekretaria e Gjykatës si dhe 6 sportelet ballore të vendosura në hollin e katit të parë, në hyrjen ballore të Gjykatës.

Pranë sporteleve të shërbimeve ofrohet çdo lloj informacioni në lidhje me gjykimet, dhënien e kopjeve të vendimeve, depozitimin e kërkesave, kërksëpadive, ankimeve dhe rekurseve, dhënien e vërtetimeve, dhënien e kopjeve të akteve të ndryshme, depozitimin e kërkesave për shtyrje, si dhe çdo dokumentacion tjetër.
Palët dhe publiku në lidhje me gjykimet, oraret e gjykimeve, gjyqtarët, objektin e gjykimit, palët ndërgjyqëse, numrin e sallës mund ta shohin edhe në mënyrë elektronike, në tre monitorët e vendosur në çdo holl të kateve.

Titullari i Gjykatës, si rregull, realizon pritje me publikun çdo datë 01 dhe 15, ora 13.00-15.00 të çdo muaji. Në raste të ngutshme realizohet pritje nga ana e Kryetarit të Gjykatës çdo ditë.

Për çdo problematikë të hasur në gjykim apo në punën e administrates gjyqësore publiku mund ti drejtohet Kryetarit të Gjykatës,me shkrim, ose mund të lerë përshtypjet e tyre në librin e hapur posaçërisht për mendimet e publikut.