Titulli Publikuar më Veprime
Urdher per pezullimin e gjyqeve 16-03-2020
LISTA_E_PERKTHYESVE_TE_AUTORIZUAR_PER_PERKTHIME_ZYRTARE_PER_VITIN_2019 18-12-2019
NJOFTIM PER PUNESIM 30-10-2019
njoftim per vend pune 24-10-2019
Njoftim per vend te lire pune pozicioni PUNONJES SIGURIE 31-05-2019
Shkolla e Magjistraturës njofton per shpalljen e vendeve vakante per keshilltare/ndihmes ligjore. 05-02-2019
Ankimi ndaj një vendimi gjyqësor
Ankimi ndaj një vendimi gjyqësor Të gjitha vendimet e dhëna nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore, mund të ankimohen në Gjykatën e Apelit, me përjashtim të rasteve kur ankimi përjashtohet nga ligji. Vendimet gjyqësore janë objekt shqyrtimi vetëm mbi bazën e ankimeve kundër tyre sipas përcaktimeve në Kodet e Proçedurave ose në ligje të veçanta. Pra, vendimet e Gjykatave të Rretheve jane vendime të shkallës së parë. Ato mund të ekzekutohen vetëm kur marrin formë të prerë. Në Kodet e Proçedurave (Penale e Civile) përcaktohen qartë së kur marrin formë të prerë dhe cilat janë mjetet e ankimit, afatet e ankimit, kur paraqiten ankimet dhe mënyrën e gjykimit të tyre. Ankimi kundër një vendimi civil Në fushën, civile kundër vendimeve të Gjykatave janë parashikuar disa mjete ligjore mbrojtjeje. Ato janë: Ankimi në Gjykatën e Apelit Rekursi në Gjykatën e Lartë Kërkesa për rishikim Afati i rishikimit në Gjykatën e Apelit kundër vendimeve përfundimtare të Gjykatës së Rrethit është 15 ditë, kurse afati për të bërë rekurs në Gjykatën e Lartë kundër vendimeve të Gjykatës së Apelit është 30 ditë. Këto afate jane të prera dhe fillojnë nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit përfundimtar. Kur çështja është gjykuar dhe nga Gjykata e Rrethit dhe nga Gjykata e Apelit në mungesë të njërës palë, ky akt fillon nga dita e njoftimit të vendimit. Kërkesa për rishikim mund të paraqitet brenda 30 ditëve nga dita që pala ka marrë dijeni për shkakun e rishikimit, por në çdo rast jo më vonë se një vit nga data që ka lindur shkaku i rishikimit. Në nenin 496 të Kodit të Proçedurës Civile parashikohet që afati prej 30 ditësh të kërkësës për rishikim, në disa raste fillon nga dita që vendimi ka marrë formë të prerë. Këto raste janë: Kur vërtetohet se thëniet e dëshmitarëve apo mendimet e ekspertëve mbi të cilat ështe bazuar vendimi, kanë qënë të rreme; Kur palët osë përfaqësuesit e tyre, apo ndonjë anëtarë i trupit gjykues ka marrë pjesë në gjykimin e çështjes, kanë kryer vepra të dënueshme penalisht, të cilët kanë ndikuar në dhënien e vendimit; Kur vërtetohet se vendimi i dhënë është bazuar në dokumenta të fallsifikuar. Megjithatë, ankimi në Gjykatën e Apelit, rekursi në Gjykatën e Lartë dhe kërkesa për rishikimin, nuk mund të bëhen pasi ka kaluar një vit nga shpallja e vendimit. Kjo dispozitë (neni 445 i Kodit të Proçedurës Civile "Prekluziviteti i ankimimit) nuk zbatohet kur pala në mungesë vërteton se nuk ka qënë në dijeni të proçesit gjyqësor për shkak të pavlefshmërisë së njoftimeve".
Njoftim per vend te lire pune "PUNONJES SIGURIE"
Orientimi dhe marrja e informacionit në gjykatë
Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Fier si në çdo Gjykate në Shqipëri funksionon edhe Sektori ose Zyra për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median. Kjo zyrë e ushtron veprimtarinë e saj nën kujdesin e Kancelarit të Gjykatës dhe ka për objekt të veprimtarisë sa vijon: Informimi i Publikut dhe Medias për veprimtarinë e Gjykatës Promovimi i imazhit të Gjykatës dhe punonjësve të saj kundrejt publikut Administrimi i marrëdhënieve të Gjykatës me Publikun Mbrojtja e Gjykatës dhe punonjësve të saj nga çdo akuzë publike Organizimi i informimit të brendshëm në Gjykatë Marrja e ankesave nga Publiku dhe Media për mosrespektimin e kërkesave të tyre nga personeli i Gjykatës Krijimi i kushteve lehtësuese për marrjen e informacionit nga Publiku në mënyrë të saktë, të plotë, të përshtatshme e të shpejtë të informacionit të kërkuar Përgatit dhe vendos shënja për orientimin e Publikut gjatë lëvizjeve të tyre në Gjykatë si dhe kujdeset për bërjen publikë të informacioneve që vihen në dispozicion të Publikut pa kërkesë Gjithashtu, Sektori ose Zyra për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median kujdeset dhe merr masa për përgatitjen dhe bërjen publike të informacioneve lidhur me: vendet dhe emrat e punonjësve nga të cilët Publiku mund të marrë informacion, të paraqesë kërkesa apo të marrë përgjigje; proçedurat e punës së Gjykatës dhe gjyqtarëve; shpjegimet e punës së atyre punonjësve të Gjykatës puna e të cilëve ka lidhje me Publikun dhe Mediat; afatet e ndryshme që kanë lidhje me punën në Gjykatë; listat e gjyqeve. Kjo faqe është ndërtuar nga Zyra për marrëdhëniet me publikun e mediat në Gjykatën e Shkallës së Parë të Tiranës. Zyra tenton krijimin e kushteve lehtësuese për marrjen e informacionit nga publiku dhe media, në mënyrë të saktë, të plotë e të shpejtë. Informacionet e publikuara në këtë faqe ndjekin në kohë reale dinamikën e zhvillimeve në gjykatë, si për veprimtaritë proceduriale, ashtu edhe ato administrative. Këtu ju do të gjeni të gjitha ato informacione që vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë.
Sistemi i regjistrimit Audio (RDA)
Prej 1 tetor 2013 ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Fier eshte implementuar sistemi të regjistrimit audio në të gjitha sallat gjyqesore civile apo penale falë ndihmës së USAID , që ka ndikuar ndjeshme në mënyrë të drejtëpërdrejtë në rritjen e transparencës dhe uljen e fenomeneve korruptive, duke siguruar kështu një sistem të drejtë jo vetëm në dhënien e drejtësisë për qytetarët, por edhe në vlerësimin realist dhe profesional të gjyqtarëve dhe të operatorëve të sistemit të drejtësisë, që marrin pjesë në zhvillimin e procesit gjyqësor, reformën e sistemit të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, si garanci në rritjen e besimit të qytetarëve dhe ndërkombëtarëve te sistemi i drejtësisë. Sistemi të regjistrimit audio gradualisht ka ndryshuar dhe formen e mbajtjes se procesverbalit, ose shënimeve tjera të shtypura për shumë nga seancat duke kursyer kohën e personelit Kjo teknologji garanton proçesverbale të sakta fjalë për fjalë të seancave gjyqësore, jep rekorde te pamodifikueshme dhe u jep fund përplasjeve lidhur me atë që u tha apo jo në sallën e gjyqit.