Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Fier.

Në kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedurial në gjykatë, në kuadrin e rritjes së transparencës ndaj publikut dhe medias, informimit në kohë dhe të saktë të qytetarëve me veprimtaritë e gjykatës,eshte ndertuar ky portal financuar nga Ministria e Drejtesise.
Të dhënat mbi çështjet, civile apo penale pasqyrohen në këtë faqe duke bere te mundur nevojën e modernizimit të imazhit të drejtësisë dhe me përpjekjet për të qenë në të njëjtin hap me zhvillimet e teknologjisë së informacionit 

Falë zhvillimeve në fushën e Teknologjisë së informacionit, tashmë është e mundur që shërbimet e ofruara nga Gjykata të jenë të aksesueshme online nga qytetarët dhe institucione si dhe OJF të ndryshme.

Ju faleminderit.