Nuk janë thjesht kapacitetet njerëzore ato që përmirësojnë një sistem, por edhe ato çfarë u ofrohet atyre për të arritur një objektiv të caktuar dhe ne po japin kontributin tonë në këtë drejtim.