Lenda: Njoftim per vende te lira pune

Punonjes sigurie Dokumentat qe duhet te paraqiten:

1.      Kerkese me shkrim;

2.      Curriculum vitae;

3.      Raport mj ekesor;

4.      Fotokopje te noterizuar te diplomes dhe listes se notave ;

5.      Vertetim nga gjykata qe nuk ka proces penal;

6.      Vertetim nga prokuroria qe nuk ka procedim penal;

7.      Vertetim i Gjendjes Gjyqesore ose formular vetdeklarimi i gjendjes gjyqesore;

8.      Fotokopje te noterizuar te librezes se punes;

9.      Kopje e kartes se identitetit ose pasaportes.


Te interesuarit, tS cilet do te aplikojne per kete vend pune, duhet te dorezojne dokumentat prane zyres se Kancelares se Rrethit Gjyqesor Fier ose prane zyres se protokollit te kesaj Gjykate deri me date 17.06.2019. Nje kopje e ketij njoftimi te publikohet ne kendin e njoftimeve te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier, nje kopje te afishohet ne faqen zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier