Title Published on Actions
Rregullore-për-komunikimin-e-KLGJ-me-Median 14/12/2020
Plani-Strategjik-i-Komunikimit-të-Sistemit-Gjyqësor 14/12/2020
Urdher per pezullimin e gjyqeve 16/03/2020
LISTA_E_PERKTHYESVE_TE_AUTORIZUAR_PER_PERKTHIME_ZYRTARE_PER_VITIN_2019 18/12/2019
NJOFTIM PER PUNESIM 30/10/2019
njoftim per vend pune 24/10/2019
Njoftim per vend te lire pune pozicioni PUNONJES SIGURIE 31/05/2019
Shkolla e Magjistraturës njofton per shpalljen e vendeve vakante per keshilltare/ndihmes ligjore. 05/02/2019
Ankimi ndaj një vendimi gjyqësor
Ankimi ndaj një vendimi gjyqësor Të gjitha vendimet e dhëna nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore, mund të ankimohen në Gjykatën e Apelit, me përjashtim të rasteve kur ankimi përjashtohet nga ligji. Vendimet gjyqësore janë objekt shqyrtimi vetëm mbi bazën e ankimeve kundër tyre sipas përcaktimeve në Kodet e Proçedurave ose në ligje të veçanta. Pra, vendimet e Gjykatave të Rretheve jane vendime të shkallës së parë. Ato mund të ekzekutohen vetëm kur marrin formë të prerë. Në Kodet e Proçedurave (Penale e Civile) përcaktohen qartë së kur marrin formë të prerë dhe cilat janë mjetet e ankimit, afatet e ankimit, kur paraqiten ankimet dhe mënyrën e gjykimit të tyre. Ankimi kundër një vendimi civil Në fushën, civile kundër vendimeve të Gjykatave janë parashikuar disa mjete ligjore mbrojtjeje. Ato janë: Ankimi në Gjykatën e Apelit Rekursi në Gjykatën e Lartë Kërkesa për rishikim Afati i rishikimit në Gjykatën e Apelit kundër vendimeve përfundimtare të Gjykatës së Rrethit është 15 ditë, kurse afati për të bërë rekurs në Gjykatën e Lartë kundër vendimeve të Gjykatës së Apelit është 30 ditë. Këto afate jane të prera dhe fillojnë nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit përfundimtar. Kur çështja është gjykuar dhe nga Gjykata e Rrethit dhe nga Gjykata e Apelit në mungesë të njërës palë, ky akt fillon nga dita e njoftimit të vendimit. Kërkesa për rishikim mund të paraqitet brenda 30 ditëve nga dita që pala ka marrë dijeni për shkakun e rishikimit, por në çdo rast jo më vonë se një vit nga data që ka lindur shkaku i rishikimit. Në nenin 496 të Kodit të Proçedurës Civile parashikohet që afati prej 30 ditësh të kërkësës për rishikim, në disa raste fillon nga dita që vendimi ka marrë formë të prerë. Këto raste janë: Kur vërtetohet se thëniet e dëshmitarëve apo mendimet e ekspertëve mbi të cilat ështe bazuar vendimi, kanë qënë të rreme; Kur palët osë përfaqësuesit e tyre, apo ndonjë anëtarë i trupit gjykues ka marrë pjesë në gjykimin e çështjes, kanë kryer vepra të dënueshme penalisht, të cilët kanë ndikuar në dhënien e vendimit; Kur vërtetohet se vendimi i dhënë është bazuar në dokumenta të fallsifikuar. Megjithatë, ankimi në Gjykatën e Apelit, rekursi në Gjykatën e Lartë dhe kërkesa për rishikimin, nuk mund të bëhen pasi ka kaluar një vit nga shpallja e vendimit. Kjo dispozitë (neni 445 i Kodit të Proçedurës Civile "Prekluziviteti i ankimimit) nuk zbatohet kur pala në mungesë vërteton se nuk ka qënë në dijeni të proçesit gjyqësor për shkak të pavlefshmërisë së njoftimeve".
Njoftim per vend te lire pune "PUNONJES SIGURIE"