REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2017

 

 

Numër

Data e regjistrimit

Objekti

Data e Kthimit të përgjigjes

Statusi I Kërkesës

Tarifa

1.

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim:          

Në këtë regjistër regjistrohen të gjithë kërkesat në kuadër të ligjit "Për të drejtën e informimit"

Në këtë regjistër nuk regjistrohen kërkesat për tërheqje të vendimeve gjyqësore sipas formularit të miratuar me urdhërin Nr.67 Prot., datë 15.04.2015 i Kryetares së Gjykatës “Për Formularin e Aplikimit për marrjen e dokumenteve nga Arkiva e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës”