REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2017

 

 

Numër

Data e regjistrimit

Objekti

Data e Kthimit të përgjigjes

Statusi I Kërkesës

Tarifa

1.

21.04.2017

Kerkese per kopje te akteve 

21.04.2017

 Perfunduar

Nuk ka

2. 

25.05.2017

 

Kerkese per informacion lidhur me procesin zgjedhor te dates 25 Qershor 2017 25.05.2017 Perfunduar

Nuk ka

3. 

 12.07.2017

Kerkese per pajisje me dokumentacion (Lista e Gjykimieve)

12.07.2017

Perfunduar

Nuk ka

4. 

 25.10.2017

 Kerkese per pajisje me dokumentacion

31.10.2017

Perfunduar

Nuk ka

5. 

 01.12.2017

Kerkese per liste gjykimesh

01.12.2017

Perfunduar

Nuk ka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2018

Numer Data e regjistrimit Objekti

Data e kthimit te

pergjigjes

Statusi i kerkeses Tarifa

1.

 

09.01.2018

Kerkese informacioni lidhur

me transparencen e institucionit.

17.01.2018 Perfunduar Nuk ka

2.

 

 17.01.2018

Kerkese per informacion lidhur me numrin

e kerkesave te paraqitur gjate vitit 2017 ne 

kuader te Ligjit per te drejten e informimit.

 17.01.2018  Perfunduar Nuk ka

3.

 

 16.02.2018  

Kerkese per kopje vendimi.

 20.02.2018  Perfunduar  Nuk ka

4.

 

 16.02.2018  

Kerkese per kopje proces verbali.

 20.02.2018  Perfunduar  Nuk ka

5.

 19.02.2018 Kerkese per informacion nga shtetasi E.ZH  20.02.2018  Perfunduar Nuk ka

6.

 07.03.2018 Kerkese per informacion  16.03.2018  Perfunduar Nuk ka

7.

 04.04.2018  Kërkesë për informacion  11.04.2018  Përfunduar Nuk ka

8. 

 26.09.2018 Kërkesë për informacion  27.09.2018  Përfunduar Nuk ka

9.

 27.09.2018 Kërkesë për informacion  02.10.2018  Përfunduar Nuk ka

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2019

 

Numer Data e regjistrimit Objekti

Data e kthimit te

pergjigjes

Statusi i kerkeses Tarifa

1.

 

20.02.2019

Kerkese informacionin per vendime gjyqesore

 21.02.2018 Perfunduar Nuk ka

2.

 

22.02.2019

Kerkese per informacion per ceshtje gjyqesore

 27.02.2018 Perfunduar Nuk ka

 3.

 03.04.2019 Kërkesë për të dhëna statistikore, për çështje civile  09.04.2019 Përfunduar Nuk ka

4.

 28.05.2019 Kërkesë për të dhëna statistikore mbi numrun e çështjeve civile me objekt "Zgjidhje martese" për periudhën 2014-2018  05.06.2019  Përfunduar Nuk ka

 

Shënim:          

Në këtë regjistër regjistrohen të gjithë kërkesat në kuadër të ligjit "Për të drejtën e informimit"

Në këtë regjistër nuk regjistrohen kërkesat për tërheqje të vendimeve gjyqësore sipas formularit të miratuar me urdhërin Nr.67 Prot., datë 15.04.2015 i Kryetares së Gjykatës “Për Formularin e Aplikimit për marrjen e dokumenteve nga Arkiva e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës”