Titulli Publikuar më Veprime
Analiza Vjetore për Vitin 2014
Analiza Vjetore për Vitin 2014
BROSHURË INFORMUESE PËR SISTEMIN DIXHITAL AUDIO "RDA" të implementuar në gjykatën tonë.
Bashkangjitur është BROSHURA INFORMUESE PËR SISTEMIN DIXHITAL AUDIO "RDA" të implementuar në gjykatën tonë.
Ekspertë dhe Psikolog Viti 2017
Ekspertë dhe Psikolog Viti 2017
Formular Aplikimi për marrjen e dokumentave nga Arkiva e Gjykatës së rrethit Gjyqësor Durrës
Formular Aplikimi për marrjen e dokumentave nga Arkiva e Gjykatës së rrethit Gjyqësor Durrës
Formular Aplikimi për marrjen e dokumentave nga Arkiva e Gjykatës së rrethit Gjyqësor Durrës
Formular Aplikimi për marrjen e dokumentave nga Arkiva e Gjykatës së rrethit Gjyqësor Durrës.
FORMULARI I TËRHEQJES SE KOPJES SE CD-se Audio te seancave gjyqesore te zhvilluara ne gjykaten tone
Bashkangjitur gjendet formulari per terheqje te kopjes se CD Audio nga palet pjese e procesit gjyqesor te seancave gjyqesore te zhvilluara ne gjykaten tone
Formulari per terheqje kopje CD audio
Formulari per terheqje kopje CD audio
INFORMACION SQARUES PER PARAQITJEN E KERKESES SE KOPJES AUDIO TE SEANCAVE AUDIO
Bashkangjitur gjendet informacioni sqarues per paraqitjen e kerkeses se kopjes Audio te seancave audio.
Kërkes për shpallje të vdekur për shtetasin Kol Gjegja
Kërkes për shpallje të vdekur për shtetasin Kol Gjegja
LISTA E PERKTHYESVE TE GJUHEVE TE HUAJA TE LICENSUAR NGA MINISTRIA E DREJTESISE
Bashkangjitur gjendet lista e perkthyesve te gjuheve te huaja 2014 te licensuar nga Ministria e Drejtesise.