Të nderuar lexues!

 

Në këtë faqe do të gjeni të gjitha llojet e informacionit që lidhen me gjykimin e çështjeve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

Lista ekspertësh të ndryshëm;

Informacion për çështjet në Gjykim;

Informacion mbi shortin elektronik ;

Kalendari elektronik i seancave Gjyqësore;

Vendimet gjyqësore;

Shpallje për çështje gjyqësore;

Formularë aplikimi për marrje dokumentacioni;

Kontakte etj.

 

Faleminderit!