Mirë se vini në faqen e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

 

Në kuadër të rritjes së transparencës ndaj pubikut dhe medias, informimit të saktë në kohën e duhur të qytetarëve lidhur me veprimtarinë e gjykatës, zyra për marrëdhënien me publikun dhe median në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës azhornon këtë faqe, e cila mirembahet nga Ministria e Drejtesise. Këtu mund të gjeni të dhëna të ndryshme, qofshin ato civile apo penale për çështjet përkatëse.

 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës gjykon çështje që hyjnë në kompetencën territoriale të qytetit të Durrësit, të cilat varësisht objektit të gjykimit ndahen në çështje civile dhe penale. Veprimtaria e gjykatës bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në ligjin nr. 98/2016 “Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.

 

Misioni i gjykatës është gjykimi i mosmarrëveshjeve penale, civile, familjare duke u bazuar në dispozitat normative juridike dhe faktike, të mishëruara në vendimet gjyqësore.

 

Objektivat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës janë:

1. Përmbushja e standarteve kohore dhe cilësore të gjykimeve;
 

2. Njohja dhe zbatimin e vendimeve të GJEDNJ, duke synuar mbrotjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut;

3. Rritja e besimit tek qytetarët dhe opinioni publik;

4. Përmirësim i kapaciteteve të menaxhimit administrativ dhe financiar, në sajë të zbatimit të rregullave të brëndshme administrative dhe monitorimit lidhur me zbatueshmërisë së tyre;

5. Krijimi i një ambjenti funksional pune dhe shërbimi;

6. Adaptimin e vazhdueshëm të zhvillimeve teknologjike që shërbejnë dhe mundësojnë përmirësimin e mëtejshëm në veprimtarinë e gjykatës;

Në veprimtarinë e saj, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës udhëhiqet nga e drejta, e vërteta, ligjshmëria, ndershmëria, përgjegjshmëria, përkushtimi, pavarësia, transparenca, efikasiteti, barazia dhe bashkëpunimi.

Informacione më të detajuara rreth veprimtarisë së gjykatës mund të gjeni dhe në kategoritë e tjera përkatëse në këtë faqe.