Formular për çështjet gjyqësore

 

Formular deklarimi për njoftimin e akteve

  Formular për dorëzimin e provave

Formular aplikimi për terheqje dokumentacioni

Formular aplikimi për marrjen e dokumentave nga arkiva

Formular për kopje të regjistrimit audio në CD

Formularë zyra e financës

 

Shkarko faturën  për pagesën e taksës së 1%

 

Shkarko faturen per arketim garanci pasurore

 

Shkarko faturën  e arkëtimit për gjobat

Dokumentacioni për zhbllokim garancie

Lista ekspertëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

 

Lista e Ekspertëve dhe Psikologëve

Të tjera

 

Të drejtat e të pandehurit dhe të viktimës së veprës penale