Si të kërkoj informacion mbi çështjen time?

Si të njihem me kalendarin e seancave gjyqësore?

Si të kërkoj listën e shortit?

Vendime me interes publik

Kutia e ankesave

Shkarko faturën për pagesën e taksës së 1%

Shkarko faturen per arketim garanci pasurore

Shkarko faturën e arkëtimit për gjobat

Formular deklarimi për njoftimin e akteve

Formular për dorëzimin e provave

Lista e Ekspertëve dhe Psikologëve

Formular aplikimi për marrjen e dokumentave nga arkiva e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Formular për kopje të regjistrimit audio në CD

NJOFTIM!

 

Për të kryer aplikime për kopje të vendimeve gjyqësore nga Arkiva e Gjykatës së Rrethit Gjqësor Durrës, ju lutem klikoni në linkun:

http://gjykata.gov.al/rrethi-durr%C3%ABs/gjykata-e-rrethit-durr%C3%ABs/formular-aplikimi/

 

     

     

 

     

semenaxcaps.com