Si të kërkoj informacion mbi çështjen time?

Si të njihem me kalendarin e seancave gjyqësore?

Si të kërkoj listën e shortit?

Vendime me interes publik

Kutia e ankesave

Shkarko faturën për pagesën e taksës së 1%

Shkarko faturen per arketim garanci pasurore

Shkarko faturën e arkëtimit për gjobat

Formular deklarimi për njoftimin e akteve

Formular për dorëzimin e provave

Lista e Ekspertëve dhe Psikologëve

Formular aplikimi për marrjen e dokumentave nga arkiva e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

Formular për kopje të regjistrimit audio në CD

NJOFTIM!

 

Me Vendimin e datës 09.03.2020 të Komitetit të Përkohshëm për infeksionin e përhapur nga Coronavirusi i ri, është deklaruar mbyllja e të gjitha institucioneve arsimore në mbarë vendin, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-2019.  
Këshilli i Lartë Gjyqësor me Vendimin nr.127, datë 10.03.2020 ka vendosur pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat në Republikën e Shqipërisë për një periudhë dy javore.
Nga efektet e këtij pezullimi janë përjashtuar veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore, që lidhen me çështje me natyrë të ngutshme, të vlerësuara si të tilla rast pas rasti nga gjyqtari.
Gjithashtu, nga efektet e këtij pezullimi janë përjashtuar seancat e vlerësimit të masave të sigurisë, seancat në të cilat janë kërkuar ose zbatuar masat e sigurisë me burg, dhe kur të arrestuarit, të pandehurit, ose mbrojtësit e tyre e kërkojnë shprehimisht që të vijohet me shqyrtimin e tyre është urdhëruar:
1) Ndërprerja e shortit elektronik në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës gjatë periudhës së pezullimit të veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore.
2) Kërkesat penale me karakter të ngutshëm që depozitohen në gjykatë gjatë kësaj periudhe, do të shqyrtohen sipas urdhrit të gatishmërisë të miratuar me Urdhrit nr.28 prot., datë 28.02.2020 “Mbi planifikimin e gjyqtarëve për gjykimin e kërkesave të palëve gjatë fazës së hetimeve paraprake gjatë muajit mars 2020”.
3) Kërkesat civile për vlerësimin e masave mbrojtëse të vendosura në urdhrin për masat paraprake të mbrojtjes së menjëhershme dhe kërkesat për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes që depozitohen në gjykatë gjatë kësaj periudhe, do të shqyrtohen sipas urdhrit të gatishmërisë të miratuar me Urdhrin nr.26 prot., datë 28.02.2020 “Për ndryshimin e pjesshëm të Urdhrit nr.137 prot., datë 27.12.2019 “Mbi planifikimin e gjyqtarëve për gjykimin e kërkesave për vlerësimin e masave mbrojtëse të vendosura në urdhrin për masat paraprake të mbrojtjes së menjëhershme dhe kërkesat për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes për vitin 2020”, i ndryshuar pjesërisht me Urdhrin nr.30 prot., datë 10.03.2020.
4) Kërkesat civile me karakter të ngutshëm (sigurime padish, kërkesa për pezullim të veprimeve përmbarimore, etj.), apo kërkesëpaditë që përmbajnë kërkesa të tilla, që do të depozitohen gjatë periudhës së pezullimit të veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore, do të regjistrohen nga sekretaria gjyqësore në sistem dhe vetëm kërkesa me karakter të ngutshëm do të shqyrtohet nga gjyqtari i gatshëm i Seksionit Civil sipas urdhrit të gatishmërisë së sipër cituar. Me përfundimin e shqyrtimit të kërkesës me karakter të ngutshëm gjyqtari i gatshëm depoziton dosjen në sekretari dhe gjykimi i themelit i kalon gjyqtarit që do të caktohet me shortin e parë që do të zhvillohet pas përfundimit të kësaj periudhe.
5) Të gjitha kërkesat civile dhe penale që mund të depozitohen nëpërmjet shërbimit postar gjatë kësaj periudhe, do të fillojnë të regjistrohen nga sekretaria gjyqësore në sistem në ditën e parë të punës për administratën gjyqësore dhe do të hidhen në short në shortin e parë që do të zhvillohet.
6) Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

     

     

 

     

semenaxcaps.com