Si të kërkoj informacion mbi çështjen  time?

Si të njihem me kalendarin e seancave gjyqësore?

Si të kërkoj listën e shortit?

Vendime me interes publik

Kutia e ankesave

 

Shkarko faturën  për pagesën e taksës së 1%

 

Shkarko faturën e arkëtimit për gjobat

 

Formular deklarimi për njoftimin e akteve

 

Formular për dorëzimin e provave

 

Lista e Ekspertëve dhe Psikologëve

 

Formular aplikimi për marrjen e dokumentave nga arkiva e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

 

Formular për kopje të regjistrimit audio në CD

     

     

 

     

semenaxcaps.com