Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me Shpallje Publike pales se paditur Arben Dauti 03-05-2019
Njoftim me shpallje publike pales se paditur Arben Dauti
REGJISTRI I NDËRMJETËSVE 02-05-2019
Rregjistri i perditesuar i ndermjetesve
Njoftim me shpallje publike per Arben Dauti 27-03-2019
Njoftim me shpallje publike per Arben Dauti
Njoftim me shpallje per Ibrahim Shaban Shabani 13-03-2019
Njoftim me shpallje per palen e paditur Ibrahim Shaban Shabani
Kethim pergjigje shkreses nr.136,prot.date 15.01.2019 te perbarueses Najada Beqaraj 23-01-2019
Kethim pergjigje shkreses nr.136,prot.date 15.01.2019 te perbarueses Najada Beqaraj
Njoftim per Shpallje Publike per ALB COMPANY,Sh.P.K. 18-01-2019
Njoftim per Shpallje Publike per ALB COMPANY,Sh.P.K.
Urdheri Nr.1477,date 24.02.2015 i Ministrit te Drejtesise 15-01-2019
Urdheri Nr.1477,date 24.02.2015 i Ministrit te Drejtesise per miratimin e Strukturave dhe Organikave te Gjykatave te Shkalles se Pare dhe Gjykatave te Apelit.
Projekti DREJTESI pa VONESA 15-01-2019
Informacion mbi Zyren e Ndihmes Juridike per Individet ne Nevoje ne Rrethin Gjyqesor Diber 15-01-2019
Udhezues-mbi-permiresimin-e-sistemit-CCMIS-ICMIS 11-01-2019