REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

Nr. Rendor (1)

Data e rregjistrimit të kërkesës (2)

Objekti (3)

Data e kthimit të përgjigjes (4)

Statusi i   kërkesës (5)

Tarifa (6)

 

1

18.09.2016

Kopje e plote e listës/organikës së stafit që punon në gjykatën e Rrethi gjyqësor Berat duke përfshire rolin/funksionin e punës,emër,mbiemër,adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit për përdorim zyrtar.

 

21.09.2016

Pranuar

S‘ka

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

 (1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

 (2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

 (3)  Identifikohet lloji i kërkesës.

 (4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

 (5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

 

 (6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.