Nr. Rendor (1)

Data e rregjistrimit të kërkesës (2)

Objekti (3)

Data e kthimit të përgjigjes (4)

Statusi i   kërkesës (5)

Tarifa (6)

 

1

19.02.2018

Vendimi gjyqesor te vitit 2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Berat lidur me ceshtjen ne ngarkim te shtetasit Yzedin Hajdaraj, si dhe informacion mbi gjendjen aktuale te kesaj ceshtje ne shkalle te tjera gjykimi.

 

23.02.2018

Pranuar

S‘ka

2

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2018

Kerkojme  transkriptimin e seances se fundit gjyqesore ne ngarkim te shtetasit L. Marra

23.02.2018

Pranuar

S‘ka

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 13.03.2018

 Kerkoj vendimet gjyqesore te dates 12 Mars 2018, data 02.03.2018 nr.123 si dhe vendimin nr.107 date 23.05.  per Luan Marren.

 16.03.2018

 Pranuar

 s'ka

 

 4

 

 

 

             

 07.03.2018

 Kerkoj te vihet ne dispozicion :

1. Struktura organizative.

2. Funksionet dhe detyrat

3. lIsten emerore etj

 16.03.2018

 Prnauar

 s'ka

 5

 10.04.2018

 Sa ka qene nr i evndimeve te institucionit tuaj, lidhur me vepren kundershtimin te ndertimit te hidrocentraleve te vegjel, HEC-ve ne vitet 2008-2017?

Sa prej proceseve gjyqesore jane pushuar?

 

 

 

 

 

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

 (1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

 (2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

 (3)  Identifikohet lloji i kërkesës.

 (4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

 (5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

 

 (6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.