Nr. Rendor (1)

Data e rregjistrimit të kërkesës (2)

Objekti (3)

Data e kthimit të përgjigjes (4)

Statusi i   kërkesës (5)

Tarifa (6)

 

1

06.01.2019

 Kerkese per informacion per ceshtjen me pale te paditur Anila Cela  10.01.201 Pranuar  S‘ka

2

 

 

 

 

 

 

 

 09.01.2019

Plotesimi i pyetesorit : Indeksi Rajonal i Hapjes Institucionale  18.01.2019

Pranuar

S‘ka

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 15.01.2019

 Kerkese per informacion mbi orginizata jofitimprurese

 

 Pranuar

 s'ka

 

 4

 

 

 

             

 28.05.2019

 Ankim (derguar me email)

Nga Adriana Jaupaj , Miranda Jaupaj

 31.05.2019

 Pranuar

 s'ka

 5

 

 

 

 

 

 

 

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

 (1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

 (2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

 (3)  Identifikohet lloji i kërkesës.

 (4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

 (5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

 

 (6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.