Titulli Publikuar më Veprime
Kerkese per informacion
Organika e Punonjesve te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Berat
Programi i Transparences
Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor (1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i kërkesës (5) Tarifa (6) 1 18.09.2016 Kopje e plote e listës/organikës së stafit që punon në gjykatën e Rrethi gjyqësor Berat duke përfshire rolin/funksionin e punës,emër,mbiemër,adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit për përdorim zyrtar. 21.09.2016 Pranuar S‘ka 2 3 Shënim: Rregjistri përditësohet çdo tre muaj. (1) Evidentohet kronologjia e kërkesave. (2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës. (3) Identifikohet lloji i kërkesës. (4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes. (Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”) (5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit. (6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.