Title Published on Actions
HAPAT PER TE DEGJUAR SEANCAT AUDIO NE GJYKATEN E RRETHIT BERAT
ANALIZA VJETORE 2015 12/01/2018
ANALIZA VJETORE 2016 12/01/2018
RREGULLORE PËR PËRDORIMIN DHE MIRËMBJATJEN E PAJISJEVE TË TEKNOKOLGJISË SË INFORMACIONIT 12/01/2018
ANALIZA VJETORE 2017 15/03/2018
RREGULLORE E BRENDSHME 2018 15/03/2018
LISTA E EKSPERTEVE 2018 15/03/2018