Title Published on Actions
Shpallje
Kjo shpallje publike bëhet në konformitet me kërkesat e nenit 138 të Kodit të Procedurës Penale, me qëllim që të marrë dijeni për datën dhe orën e zhvillimit të këtij gjykimi, shtetasi Jani Themi Zaka, me cilësinë e viktimës së veprës penale. Datë:21.01.2019