Titulli Publikuar më Veprime
Disponim 01-10-2019
Disponim 18-09-2019
Urdhër mbi përditësimin e Disponimit nr. 295 Prot., datë 30.04.2019 24-06-2019
Urdher 19-06-2019
Disponim, "Lista vjetore e miratuar që përcakton gjyqtarët për gjykimet e rasteve urgjente"
Tashmë është bërë e ditur se, ligji 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë’, parashikon se kryetari i gjykatës ka përgjegjësi për menaxhimin e përgjithshëm gjyqësor dhe ushtron, ndërmjet të tjerave, detyrën që në fillim të çdo viti të miratoj një listë, e cila përditësohet kur është e nevojshme. Në të përcaktohen gjyqtarët për gjykimet e rasteve urgjente, -ku rastet urgjente përcaktohen në të njëjtin ligj - sipas rendit alfabetik me bazë mbiemrin, në përputhje me rregullat e miratuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Mirëpo që nga data 9 prill 2019, me shkarkimin nga detyra të Kryetarit të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, funksioni i menaxhimit të përgjithshëm gjyqësor ushtrohet nga Zëvendëskryetarja e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, e cila në përpunimin e listës që përcakton gjyqtarët për gjykimet e rasteve urgjente zbaton pikërisht parashikimin e nenit 37, shkronja b), të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, duke miratuar listën vjetore që përcakton gjyqtarët e çështjeve urgjente në trup gjykues monokratik apo kolegjial, sipas rendit alfabetik me bazë mbiemrin.