Title Published on Actions
Programi i transparences 11/07/2017
Plani strategjik i komunikimit për sistemin gjyqësor. 14/12/2020
Rregullore për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median 14/12/2020
Regjistri i Kerkesave dhe pergjigjeve 2021 30/03/2021
kushtetuta e Republikes se Shqiperise 01/04/2021
Ligji nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit" 01/04/2021
LIGJ Nr. 49/2012 01/04/2021
Legjislacioni per mbrojtjen e te dhenave personale 01/04/2021
Kerkese per informacion 01/04/2021
formular Ankese 01/04/2021