Titulli Publikuar më Veprime
Urdher Nr.33 Per miratimin e Rregullores se Brendshme 10-07-2017
Urdher Nr.3 dhe Nr. 3.1-date 12.01.2016 Per nje korigjim te urdherit nr 3 date 18.01.2016 10-07-2017
Urdher Nr 20 dt. 23.03.2016 10-07-2017
Urdher Nr.37 dt. 17.04.2016 10-07-2017
Urdher nr.38 dt.29.04.2016 10-07-2017
Urdher Nr 39 dt.29.04.2016 10-07-2017
Urdher Nr.70 Dt.18..07.2016-Per Gatishmerine e Gjyqtareve per Periudhen 01.08.2016-31.08.2016 10-07-2017
Urdher Nr. 71Dt. 18.07.2016 Per Pezullimin e shortit Gjyqesor per periudhen 27.07.2016-31.08.2016 10-07-2017
Urdher Nr.77 Dt..29..09.2016 Per nje shtese ne Urdherin nr.8 date 14.01.2015 te ndryshuar 10-07-2017
Urdher Nr.99 Date 13.12.2016 Mbi Mbartjen e dosjeve per vitin e ri kalendarik 2017 10-07-2017