Title Published on Actions
ligj-nr.-98-dt.-2.11.2017 16/03/2018
ligj-nr.-98-dt.-2.11.2017
ligj-nr-96-dt-6-10-2016 16/03/2018
ligj-nr-96-dt-6-10-2016
ligj-nr-98-dt-6-10-2016 16/03/2018
ligj-nr-98-dt-6-10-2016
Lista e anetareve te shoqates se vleresuesve te pasurive te paluejtshme SVP 16/03/2018
Lista e anetareve te shoqates se vleresuesve te pasurive te paluejtshme SVP
Lista e eksperteve autoteknike Vleresuesve te Demeve dhe ekspertizave ne transport 16/03/2018
Lista e eksperteve autoteknike Vleresuesve te Demeve dhe ekspertizave ne transport
Ligji 49/2012 26/10/2017
Ligji 49/2012
Kodi i Procedurave Administrative 26/10/2017
Kodi i Procedurave Administrative
Kodi i Procedurave Civile 26/10/2017
Kodi i Procedurave Civile
Ligji per Arkivat 26/10/2017
Ligji per Arkivat
Kodi Rrugor 26/10/2017
Kodi Rrugor