MIRËSEVINI!

GJYKATA ADMINISTRATIVE SHKALLA E PARE SHKODER

Kontakt\ e-mail : gjashkoder@gmail.com

Link: Masat e COVID-19 KLGJ : http://klgj.al/covid-19/ 

Link: Media KLGJ : http://klgj.al/kontakt-media/ 

Link: Facebook KLGJ : https://www.facebook.com/KeshilliLarteGjyqesor/

Link:KLGJ Aktivitet: http://klgj.al/keshilli-i-larte-gjyqesor-ne-bashkepunim-me-gjyqtaret-per-mediat-dhe-nepunesit-civile-gjyqesore-per-marredheniet-me-publikun-dhe-median-ne-gjykata-ne-datat-21-prill-dhe-6-maj-zhvilluan-dy-takime-ne/


                                                                                                    R E P U B L I K A    E    SH Q I P Ë R I S Ë
                                                                            GJYKATA ADMINISTRATIVE SHKALLA E PARË SHKODËR

Nr.894/1prot                                                                                                                                                                                           Shkodër, më 07.12.2020
 

                                                                                                                            VENDIM
                                                                 I KESHILLIT TE GJYKATES ADMINISTRATIVE SHKALLA PARË SHKODËRBazuar në nenin 38 të ligjit nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në RSH”, referuar vendimit nr.127 datë 10.03.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Vendimit nr.128 datë 24.03.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Vendimit të Kёshillit tё Lartё Gjyqёsor Nr. 143 datё 22.04.2020 “Pёr rifillimin e veprimtarisё dhe shёrbimeve gjyqёsore”;
bazuar në Aktin Normativ nr.9 datë 25.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID 19”, neni 3 pika 3 dhe Udhёzimin e Kёshillit tё Lartё Gjyqёsor Nr.146 datё 27.04.2020 “Pёr pёrcaktimin e masave pёr kufizimin e pёrhapjes sё COVID-19 gjatё ushtrimit tё veprimtarisё gjyqёsore dhe administrative nё gjykata”;
Këshilli i Gjykatës pasi diskutoi në mbledhjen e datës 07.12.2020 ora 14:00 mbi e-mailin informues te dts 2.12.2020 te kancelares se gjykates, per situaten shendetesore te stafit te administrates, duke marre shkas nga problematikat e shtruara aty, keshilli diskutoi mbi masat që duhet të ndërmerren për shkak të situatës së krijuar, si rrjedhojë e infektimit me COVID 19 të ftuesit të gjykatës, natyra e punës e të cilit eshte me kontakte te shpeshta me personelin e administratës së gjykatës, vazhdimi i mungeses ne pune te specialist IT per shkak te kalimit te infektimit covid 19, por qe aktualisht vuan pasoja shendetesore, demonstruar dhe pasqyruar me dokumentacion mjekesor,  mungesa te pranishme te personelit te administrates, sekretare gjyqesore Znj. Bornana Liti dhe sanitare Zj. Ardiana Lumani, per shkak te izolimit nga infektimi me covid 19 i familjareve perkates (faktuar me domkumentacion), duke patur prioritet kryesor sigurinë e qytetarëve dhe të personelit të gjykatës, dhe nga ana tjetër detyrimin për ushtrimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore;

VENDOSI:

1.    Pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykatën Administrative Shkalla Parë Shkodër, nga data 08 Dhjetor deri ne 18 Dhjetor 2020
2.    Përjashtohen nga efektet e këtij pezullimi veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore që lidhen me çështje të natyrës urgjente të përcaktuara në Aktin Normativ nr.9 datë 25.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID 19” neni 3.
3.    Pezullimin nga kancelarja (qe kryen edhe veprime kryesekretarie) të veprimeve për komunikimin e vendimeve, shënimet e formës së prerë dhe përcjelljen e dosjeve gjyqësore në bazë ankimi në gjykatën më të lartë për të gjitha çështjet gjyqësore, me përjashtim të atyre të përcaktuara në nenin 3 të Aktit normativ nr.9 datë 25.03.2020.
4.    Ndërprerjen e shortit elektronik në Gjykatën Administrative Shkalla Parë Shkodër gjatë periudhës së pezullimit. Kërkesat e vecanta administrative me karakter të ngutshëm që depozitohen në gjykatë gjatë kësaj periudhe, do të shortohen pas regjistrimit ne sistem dhe ne regjistrin perkates.
5.    Kërkesëpaditë që përmbajnë kërkesa civile me karakter të ngutshëm, që do të depozitohen gjatë periudhës së pezullimit, do të regjistrohen duke ruajtuar rendin e datës së depozitimit dhe do të shortohen me short elektronik në ditën e parë të punës pas pezullimit.
6.    Të gjitha kërkesat/çështjet administrative që do të depozitohen nëpërmjet shërbimit postar gjatë kësaj periudhe, do të fillojnë të regjistrohen nga sekretaria gjyqësore në sistem në datë 21.12.2020 dhe do të hidhen në short në këtë datë.
7.    Orari i shërbimit për paraqitjen e kërkesave me karakter të ngutshëm nga publiku do të jetë nga ora 09:00-10:30 të çdo dite, kohë në të cilën bëhet edhe pranimi i shërbimit postar.
8.    Aksesi në shërbime do të kryhet nëpërmjet komunikimit elektronik të bërë publike nga gjykata në ambientet në hyrje të saj, në faqen web të Gjykatës:
- në adresen e e-mailit: gjashkoder@gmail.com ,
- nëpërmjet shërbimit postar
- si dhe në numrin e kontaktit të gjykatës 022 21 21 22.
9.    Kohëzgjatja e pezullimit, parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, të jetë për një periudhë deri në datën 18.12.2020 (përfshirë).
10.    Seancat gjyqësore të natyrës urgjente do të zhvillohen në sallën 1 të gjykatës të  cilat sigurojnë  më shumë hapësirë dhe distancë.
11.    Në zhvillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore, të përjashtuar nga efektet e pezullimit, të zbatohen masat e përcaktuara në Urdhërin nr.23 datë 10.03.2020 “Për marrjen e masave për sigurinë e qytetarëve dhe të personelit të gjykatës për shkak të situatës së krijuar nga COVID -19”.
12.    Kancelarja e gjykatës të marrë masat për organizimin e punës dhe kryerjen e detyrave të natyrës urgjente nga nëpunësit e gjykatës.
13.    Punonjësit e tjerë do ta kryejnë punën në distancë për aq sa është e mundur, përveç kur kërkohet prezenca e tyre për detyra specifike që lidhen ngushtësisht me çështjet e natyrës urgjente.
14.    Ngarkohen punonjësit përgjegjës për marrjen e masave organizative dhe kryerjen e procedurave përkatëse për dezinfektimin e ambienteve të gjykatës.  
15.    Nëpunësi IT të marrë masa për afishimin e njoftimit mbi vendimarrjen e Këshillit të Gjykatës në këndin e njoftimeve dhe faqen zyrtare të gjykatës në internet.
16.    Ngarkohet kancelarja e gjykatës me mbikqyrjen e zbatimit të këtij urdhëri.
17.    Ky vendim t’i komunikohet menjëherë Këshillit të Lartë Gjyqësor.
18.    Një kopje e këtij urdhëri t’i komunikohet gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore.
19.    Një kopje e këtij urdhëri të bëhet publik për mediat.
20.    Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

ZV/ KRYETAR I GJYKATËS
Gentian MARKU


GJYQTARE E GJYKATËS
Afërdita CACO

KANCELARE E GJYKATËS
Blerta NURJA