Titulli Publikuar më Veprime
Urdher nr.371 date 23.06.2022 per plotesimin te trupit gjykues 23-06-2022
Urdher nr.371 date 23.06.2022 per plotesimin te trupit gjykues
Urdhri nr.372 date 23.06.2022 23-06-2022
Urdhri nr.372 date 23.06.2022 per rindarjen. e ceshtejve te gjyqtares Rilinda Selimi
Urdhër nr.295 prot datë 11.05.2022 12-05-2022
Urdhër nr.295 prot datë 11.05.2022
Për shortimin e çështjeve - Urdhri nr.201 date 25.03.2022 27-03-2022
Për shortimin e çështjeve - Urdhri nr.201 date 25.03.2022
Urdhri nr.145 Prot., datë 02.03.2022 per shortin e dates 02.03.2022 02-03-2022
Urdhri nr.145 Prot., datë 02.03.2022 të Zëvendëskryetares të Gjykatës Administrative të Apelit " Për datën e shortimit të dosjeve gjyqësore në datën 02.03.2022"
Urdhër nr.56 prot datë 26.01.2022 - Mbi shortimin e çështjeve për datën 27.01.2022 27-01-2022
Urdhër nr.56 prot datë 26.01.2022 - Mbi shortimin e çështjeve për datën 27.01.2022
Urdher 558 date 28.12.2021 Per mbartjen e dosjeve gjyqesore .. 29-12-2021
Urdher 558 date 28.12.2021 Per mbartjen e dosjeve gjyqesore per vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqesor gjate kesaj periudhe
Për shortimin e çështjeve gjyqësore ne datën 17.12.2021 20-12-2021
Për shortimin e çështjeve gjyqësore ne datën 17.12.2021
Urdher per shortimin e ceshjeve me date 02.12.2021 02-12-2021
Urdher per shortimin e ceshjeve me date 02.12.2021
Mbi shortimin e ceshtjeve te dates 20.11.2021 30-11-2021
Mbi shortimin e ceshtjeve te dates 20.11.2021