Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM 02-12-2019
Pezullimin e veprimtarise dhe sherbimeve gjyqesore per shkak te gjendjes se fatkeqesive natyrore te ndodhur nga termeti
Njoftim per shpallje Avdi Metushi 22-11-2019
Njoftim per shpallje Avdi Metushi
Njoftim me shpallje Ismail.Tabaku 18-11-2019
Njoftim me shpallje Ismail.Tabaku
Shpallje per paditesin Qaship Hoxha 12-11-2019
Shpallje per paditesin Qaship Hoxha
Punonjes sigurie 11-11-2019
Lënda: Njoftim për vende të lira pune Në mbështetje të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, neni 141, neni 154/1, Ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Gjykata Administrative Durres shpall 1 vend te lire per pozicionin: - Punonjes sigurie Dokumentat që duhet të paraqiten: 1. Kërkesë me shkrim; 2. Curriculum vitae; 3. Raport mjekësor; 4. Fotokopje te noterizuar te diplomes dhe listes se notave (nese ka); 5. Vërtetim nga gjykata që nuk ka proces penal; 6. Vërtetim nga prokuroria që nuk ka procedim penal; 7. Vertetim i Gjendjes Gjyqesore ose formular vetdeklarimi i gjendjes gjyqesore; 8. Fotokopje te noterizuar te librezes se punes; 9. Kopje e kartës së identitetit ose pasaportes. Të interesuarit, të cilët do të aplikojnë për këtë vend pune, duhet të dorëzojnë dokumentat pranë zyrës së Kancelares së Gjykates Administrative Durres ose prane zyres se protokollit te kesaj Gjykate deri më datë 11.11.2019.
Njoftim me shpallje per palen Diana Gjuzi 29-10-2019
Njoftim me shpallje per palen Diana Gjuzi
Njoftim me shpallje per palen Bashkim Gjuzi 29-10-2019
Njoftim me shpallje per palen Bashkim Gjuzi
Shpallje per palen paditese Armand Tragaj 23-10-2019
Shpallje per palen paditese Armand Tragaj
Shpallje Jona Halilaj 27-09-2019
Shpallje Jona Halilaj
shpallje Sofo Gjoni 24-09-2019
Shpallje Sofo Gjoni