Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Durres informon publikun nepermjet  faqes se saj ne portalin www.gjykata.gov.al

 Personat e interesuar per informacion me te detajuar mund te paraqiten prane Gjykates ose mund te dergojne email ne adresen e KOORDINATORIT PER TE DREJTEN E INFORMIMIT: sara.kosova@gjykata.gov.al

 Adresa: Sheshi Mujo Ulqinaku, Godina e Zyrave te Përmbarimore Durres