Titulli Publikuar më Veprime
shpallje Vjollca Myrtja 04-10-2017
Shpallje Thanas Cuko 04-10-2017
Mbi kerkesen per kopje te diskut audio-publiku 15-06-2017
FORMULARI I TËRHEQJES SE KOPJES SE CD-se Audio te seancave gjyqesore te zhvilluara ne gjykaten tone
Hapat per te degjuar seancat audio ne Gjykaten e Apelit Vlore
1. Fusim cd ne CD-rom 2. Hapim My Computer 3. Hapim CD 4. Duke hapur nje shfletues te internetit shkruajme FTR player Download ose Sharkojme programin ne linkun e meposhtem: https://www.fortherecord.com/ FTR PLAYER 5.7 (qe ndodhet ne fund te faqes) 5. Instalojme programin 6. Pas instalimit te programit, e hapim ate dhe klikojme tek ikona OPEN 7. Klikojme tek shkronja qe identifikon CD dhe me pas shfaqen te gjitha seancat sipas datave dhe ores perkatese. 8. Klikojme tek ajo date dhe ore qe duam dhe i japim Play
Tarifat ne Gjykate
Në bazë te udhëzimit nr. 5668, date 20.11.2013 të ministrit të drejtësisë dhe ministrit të financave për një ndryshim në udhëzimin nr. 13, datë 12.2.2009 “për përcaktimin e tarifës së shërbimit për veprime e shërbime të administratës gjyqësore e ministrisë së drejtësisë, shërbimit përmbarimor shtetëror, prokurorisë, noterisë dhe zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të ndryshuarTarifat per sherbimet do te jene: - 1.Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo dokumenti që kërkohet nga të interesuarit - 200 2.Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata së kërkuesi nuk është në proces gjyqësor - 200