Të nderuar lexues !


Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Apelit Vlorë.


Në kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedurial në gjykatë, në kuadrin e rritjes së transparencës ndaj publikut dhe medias, informimit në kohë dhe të saktë të qytetarëve me veprimtaritë e gjykatës,eshte ndertuar ky portal . Të dhënat mbi çështjet, qofshin ato civile apo penale gjenerohen në këtë faqe në momentin që krijohen gjatë veprimtarisë proceduriale  të lidhur me çështjen përkatëse.  

Falë zhvillimeve në fushën e Teknologjisë së informacionit, tashmë është e mundur që shërbimet e ofruara nga Gjykata të jenë të aksesueshme online nga qytetarët dhe institucionet e tjera si dhe nga OJF të ndryshme.

Gjykata e Apelit Vlore
_______________________________________

Njoftim !

Shpalljet e Gjykatës së Apelit Vlore mund ti shikoni në menu-në PASQYRA E SHTYPIT.

______________________________________________________________________________________________

Njoftim !

Kontaktet e Gjykates se Apelit Vlore si dhe oraret e pritjes se qytetareve ,dhe informacione te tjera kontakti mund t`i shikoni ne menun-ne Na Kontaktoni

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Njoftim !

Listen e Gjykimeve ne Gjykaten e Apelit Vlore mund t`i shikoni ne menun Publikme

_____________________________________________________________________________________________

Njoftim per vend te lire pune!

 

Prane Gjykates se Apelit Vlore eshte shpallur i lire vendi i punes "Nepunes gjyqesor" (postier Gjykate)  me kohe te pjesshme. Ftohen te gjithe kandidatet qe jane te interesuar per te aplikuar per kete vend pune, te paraqesin kerkesat e tyre me shkrim si dhe dokumentacionin bashkelidhur, prane Kancelarise se Gjykates se Apelit Vlore deri me date 28.03.2018.

 

Per informacion te metejshem ne lidhje me specifikimet e vendit te punes, detyrat dhe pagen, mund te informoheni duke u paraqitur prane Kryetares se Deges se Buxhetit dhe Kancelares se Gjykates se Apelit Vlore, diten e marte dhe te merkure, ora 10.00-12.00.

 

Nje kopje e ketij njoftimi do te afishohet ne stenden e Gjykates se Apelit Vlore, ne faqen zyrtare te Gjykates, si dhe nga nje kopje u shperndahet dy televizioneve lokale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________