Nr. Rendor

Data e ardhjes së kërkesës

 

 

 Kategoria

 

Statusi i kërkesës

Data e kthimit të përgjigjes

Tarifim

/rimbursim

 

Nr

Është tepër e rëndësishme për përllogaritjen e afateve për kthimin e përgjigjes.

 

Identifikon llojin e kërkesës në bazë të objektit të saj.

 

I aprovuar/ i refuzuar/ pjesërisht i aprovuar

..ose në proçes

Për përllogaritjen e afateve. Me kalimin e afatit kërkuesit i lind e drejta për ankim.

Shërbim i tarifuar. Përshkrimi i detyrimit.

(Shih Udhëzimin Nr...., datë....)

VITI 2019

1.       

Avokatura e Shtetit Shkodër dt 03.01.2019 regj

 

Kërkesë për vendim gjyqësor

 

aprovuar

15.01.2019

Me pagesë

2.       

KLGJ-ja nr.18 prot, dt 07.01.2019

 

Kërkesë për kopje të dosjeve gjyqësore

 

aprovuar

08.01.2019

Pa pagesë, dërguar me postë

3.       

KLGJ-ja nr 19 prot, dt 07.01.2019

 

Kërkesë për kopje të dosjeve gjyqësore

 

aprovuar

08.01.2019

4.       

KLGJ-ja nr 20 prot,dt 07.01.2019

 

Kërkesë për kopje të dosjeve gjyqësore

 

aprovuar

08.01.2019

5.       

KLGJ-ja nr 21 prot, dt 07.01.2019

 

Kerkesë për kopje të dosjeve gjyqësore

 

aprovuar

08.01.2019

6.       

KLGJ nr 22 prot dt 07.01.2019

 

Kërkesë për kopje të dosjeve gjyqesore

 

aprovuar

08.01.2019

7.       

Dt 22.01.2019 regj, kerkues Gjon Podja

 

Kërkesë për vërtetim

 

aprovuar

22.01.2019

Me pagesë

8.       

Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Shkodër regj.me nr 167 prot, dt 24.01.2019

 

Kërkesë për vendim

 

aprovuar

29.01.2019

Pa pagesë

9.       

ISKSH Fier regj me nr 178 prot dt 25.01.2019

 

Kërkesë për informacion

 

aprovuar

29.01.2019

Pa pagesë, derguar me postë

10.   

Dt 25.01.2019 kerkues K.Vukatana

 

Kërkesë për vërtëtim gjykate

 

aprovuar

25.01.2019

Me pagesë

11.   

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër rregj me shkresen nr 201, datëe 29.01.2019

 

Kërkesë për informacion 

 

aprovuar

04.02.2019

Pa pagese, derguar me postë

12.   

KPK regj shkresa me nr. 211 prot, dt 30.01.2019

 

 

Kërkesë për informacion dhe dokumenatcion

 

aprovuar

31.01.2019

Pa pagesë, dërguar me postë

13.   

Prokuroria e Apelit Shkodër rregj me nr 266 prot, dt 04.02.2019

 

Kërkesë për kopje të CD-së

 

aprovuar

05.02.2019

pa pagesë

14.   

OST-ja Shkoder regj dt 04.02.2019

 

Kërkesë për  vërtetim gjykate

 

aprovuar

04.02.2019

Me pagesë

15.   

ALUIZNI regj me nmr 322 prot date 08.02.2019

 

Kërkesë për informacion

 

aprovuar

11.02.2019

Pa pagesë, derguar me postë

16.   

KPK-regj me nr 388 prot, date 15.02.2019

 

Kerkese per informacion e dokumentacion

 

aprovuar

18.02.2019

Pa pagesë, derguar me postë

17.   

Prokuroria e Rrethit Shkodër regj me nr. 401 prot dt 14.02.2019

 

Kërkesë për CD me pamje filmike ose fotografike  si dhe vendim gjyqësor

 

aprovuar

19.02.2019

Pa pagesë

18.   

ZVRPP M.Madhe regj me nr 531 prot, datë 01.03.2019

 

Kerkese për informacion

 

aprovuar

04.03.2019

Pa pagesë ,  derguar me postë

19.   

ZVRPP M.Madhe regj me nr 586 prot, datë 07.03.2019

 

Kërkesë për informacion

 

aprovuar

07.03.2019

Pa pagesë , derguar me postë

20.   

ZVRPP M.Madhe regj me nr 587 prot, datë 07.03.2019

 

Kërkesë për informacion

 

aprovuar

07.03.2019

Pa pagesë , derguar me postë