REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
PËR GJYKATËN APELIT PËR KRIME TË RËNDA
Viti 2018
 
   

Nr.Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e Kthimit të përgjigjes  Statusi i kërkesës

 

Tarifa

 

1 09.01.2018 Kërkesë për plotësim pyetësori 19.01.2018 Përpunim

Nuk ka

2 15.01.2018 Kërkesë për informacin 19.01.2018 Përfunduar

Nuk ka