REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

PËR GJYKATËN  APELIT PËR KRIME TË RËNDA

  

                     

 

Nr. Rendor

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

 

 

 

 

1

 06.04.2017

Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit

13.04.2016

  Përfunduar

 Nuk ka