Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per revokimin e vendimit lidhur me procedurat e punesimit.. 16-01-2020
Procesverbal permbeldhjes i mbledhjes dt.8.1.2020 te Keshillit te Gjykates. 16-01-2020
Shpallje per te pandehurin Rinol Xhanja. 08-01-2020
Per vend te lire pune ne pozicionin magazinier,arketar. 06-01-2020
Njoftim per publikun mbi vendndodhjen e Gjykates se Apelit Durres. 17-12-2019
Procesverbal permbledhes i mbledhjes se Keshillit te Gjykates date 02.12.2019 13-12-2019
Vendimi K.L.Gj per pezullimin e veprimtarise dhe sherbimeve gjyqesore ne gjykatat. 02-12-2019
Vendim nr.267 date 02.12.2019 i Keshillit te Larte Gjyqesor per pezullimin e veprimtarise dhe sherbimeve gjyqesore ne gjykata e qarqeve Durres, Tirane dhe Lezhe.
Njoftim per shtyrjen e sancave gjyqesore per daten 26-27 nentor 2019. 27-11-2019
Procesverbal permbledhes i Mbledhjes se Keshillit te Gjykates me date 23.10.2019 21-11-2019
Procesverbal permbledhes mbi zhvillimin e mbledhjes se Keshillit te Gjykates me date 19.11.2019. 21-11-2019