Title Published on Actions
Lista avokateve qe ofrojne Ndihmen Juridike Falas per vitin 2020 21/05/2020
procesverbal i mbledhjes se Keshillit te Gjykates dt.26.03.2020 21/05/2020
Procesverbal permbledhes mbi zhvillimin e mbledhjes se Keshillit te Gjykates se Apelit Durres . 21/05/2020
Urdher per pezullimin e veprimtarise dhe sherbimeve gjyqesore per shkak te perhapjes se COVID-19 11/03/2020
Urdher nr.12, date 11.03.2020 Per pezullimin e veprimtarise dhe sherbimeve gjyqesore per shkak te perhapjes se COVID-19
Njoftim per revokimin e vendimit lidhur me procedurat e punesimit.. 16/01/2020
Procesverbal permbeldhjes i mbledhjes dt.8.1.2020 te Keshillit te Gjykates. 16/01/2020
Shpallje per te pandehurin Rinol Xhanja. 08/01/2020
Per vend te lire pune ne pozicionin magazinier,arketar. 06/01/2020
Njoftim per publikun mbi vendndodhjen e Gjykates se Apelit Durres. 17/12/2019
Procesverbal permbledhes i mbledhjes se Keshillit te Gjykates date 02.12.2019 13/12/2019